Category

Nyheter

Revisor Oslo Håvard Haukenes

OL-drømmen fortsetter for MPR Gruppen og Håvard Haukenes

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

MPR Gruppen fortsetter som hovedsponsor for kappgjengerstjernen Håvard Haukenes etter at de i forrige uken ble enige om en videreføring av den tidligere avtalen. Avtalen strakk seg i utgangspunktet til OL i Tokyo 2020, men ettersom OL er utsatt til 2021 er avtalen videreført og begge parter kan fortsette drømmen om edelt metall neste sommer.

«Håvard og oss deler mange av de samme verdiene», sier en fornøyd Ronald etter at avtalen var et faktum. «Knallhardt arbeid for å gjøre en best mulig jobb er noe vi kjenner oss veldig igjen i. Vi ønsket sterkt å være med videre på reisen mot en potensiell medalje i OL neste år. Håvard har tidligere vist at han har det som skal til for å prestere på topp. Treningen som er lagt i 2020 viser hans motivasjon for nettopp dette. Vi gleder oss til fortsettelsen», legger Ronald entusiastisk til.

Hovedpersonen selv er også fornøyd med at avtalen videreføres. «Støtten fra sponsorer er uvurderlig når man driver med kappgang og dette gjør at jeg kan ha enda større fokus på treningsarbeidet fremover», sier Håvard. «2020 har naturligvis ikke blitt som planlagt, men treningen som har blitt lagt ned har vært solid. At MPR Gruppen ønsker å fortsette å satse sammen med meg mot OL 2021 ser jeg på som et stort tillitserklæring. 2021 kommer til å bli en suksess!» avslutter Håvard med et stort glis om munnen.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

Årsregnskap 2019 - Revisor

Har du husket å levere årsregnskapet?

Av Nyheter, Regnskap, Revisjon

På grunn av Covid-19 ble de ordinære fristene for innsendelse av skattemelding og årsregnskap for selskaper og næringsdrivende utsatt til over sommeren. Vi minner om at fristen for å levere årsregnskapet er 30. september. Kort tid etter utløpt frist vil det begynne å løpe et daglig forsinkelsesgebyr. Gebyret har en maksimal beløpsgrense på 60 944 kr.

Fristen for å levere skattemeldingen var 31. august. Ved manglende innsendelse vil det nå bli foretatt skjønnsfastsetting og mulig tilleggsskatt på denne.

Dersom du ikke har levert årsregnskap eller skattemelding ber vi deg ta kontakt med revisor/regnskapsfører for å ordne med dette så fort som mulig.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

Skattemelding

Utsatt frist for levering av skattemelding

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

I en pressemelding fra regjeringen den 16.04.2020 fremkommer det at fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Utsettelsen begrunnes i mange nye regler på kort sikt som har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. I tillegg har smittevernstiltakene gjort arbeidsforholdene vanskeligere for ansatte i disse yrkene med blant annet hjemmeskole og –barnehage.

Fristen for innlevering er dermed utsatt tre måneder, men det opplyses at dette vil være endelig frist. Det vil ikke være rom for ytterligere utsettelser etter 31. august. Endringen for fristen vil skje i forskrift.

Det er uansett MPR Gruppens anbefaling å levere regnskap inn til regnskapsfører og revisor så fort det lar seg gjøre. Dette gjør at man fortere får en økonomisk oversikt og vil ha én mindre ting å tenke på slik at fokus kan ligge på driften av selskapet i disse vanskelige tider.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Kompensasjon selskap

Kompensasjon til selskaper med sviktende omsetning

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Torsdag 02.04.20 la Regjeringen frem en kompensasjonsordning som skal sikre penger i kassen til selskaper med sviktende omsetning på grunn av Covid-19. Hovedfokuset for ordningen er å sikre selskaper en viss dekning av uunngåelige faste kostnader. Vi vil her presentere hvordan selskaper skal få nytte av ordningen og de kravene som stilles for å kunne motta penger. Dersom du er usikker på noe rundt ordningen eller har behov for hjelp i den forbindelse, ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss eller send oss en henvendelse.

Den magiske formelen

Kompensasjonen skal i første omgang være en måned-for-måned kompensasjon fra mars til mai, men kan utvides basert på løpende vurdering av koronasituasjonen. Selve kompensasjonen beregnes ut fra en bestemt formel. Formelen kan ved første øyekast se komplisert ut, men la oss se nærmere på detaljene.

Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (faste kostander – egenandel) x justeringsfaktor

Omsetningsfall i % – Den prosentvise nedgangen selskapet har hatt i omsetning i løpet av én måned sammenlignet med samme måneden i fjor. Selskaper som ikke hadde drift i tilsvarende måned i fjor kan bruke snittet av januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Faste kostnader – Uunngåelige faste kostnader. Følgende faste kostnader er foreløpig nevnt i denne forbindelsen:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnad

Hva som helt konkret gjelder som uunngåelige faste kostnader vil komme i forskrift fra Finansdepartementet.

Egenandel – For de selskapene som ikke ble pålagt av staten å stenge tidligere i mars er det en egenandel på 10 000 kr i måneden. For de selskapene som ble pålagt å stenge er egenandelen 0 kr.

Justeringsfaktor – For de selskapene som ikke ble pålagt av staten å stenge tidligere i mars er det en justeringsfaktor på 0,8. For de selskapene som ble pålagt å stenge er justeringsfaktoren på 0,9.

Eksempel

Kompensasjon kontantstøtte

I eksemplene over har vi illustrert hvordan kompensasjonsordningen vil slå ut for selskaper i ulike bransjer med litt ulike forutsetninger. Vi ser allikevel at ikke alle selskapene har fått den kompensasjonen formelen tilsier. Dette er på grunn av at det foreligger ulike forutsetninger for å kunne motta kompensasjonen.

Forutsetninger

Den første forutsetningen som ligger til grunn er at omsetningsfallet minimum må være 20 % for mars. For april og mai må omsetningsfallet være minimum 30 %. Den lavere satsen i mars skyldes at smittevernstiltakene først ble iverksatt 12. mars. I eksemplene over er det denne forutsetningen som gjør at restauranten ikke får kompensasjon da omsetningsfallet i mars ikke overstiger 20 %.

Den andre forutsetningen er at kompensasjonen minimum må være 5 000 kr. Dersom man ved utregningen kommer frem til at kompensasjonen vil utgjøre mindre enn 5 000 kr, bortfaller hele kompensasjonen. Dette er grunnen til at fysioterapeuten i eksempelet over ikke får kompensasjon.

Ordningen har også en begrensning. Kompensasjonen kan ikke overstige 30 000 000 kr pr. selskap. Det er grunnen til at hotellet i eksempelet vårt over får avkortet sin kompensasjon med ca. 6 MNOK. Det vil legges til grunn et høyere kompensasjonsbeløp for konserner ved senere tidspunkt.

Når?

Ordningen vil måtte godkjennes av ESA og skal gjennom Stortinget i dag (03.04.20). Myndighetene jobber iherdig med å få opp søkeportalen som skal benyttes. Dette gjør at den foreløpige åpningsdatoen av søkeportalen er satt til 17. april. Fra søkeportalen skal man kunne gå inn å søke med egenrapporterte tall for 2020 og utbetalingene vil skje kort tid etter søknad.

For å søke er det viktig å ha oppdaterte og nøyaktige regnskapstall for mars 2020. Ta kontakt med din regnskapsfører for å få dette på plass så fort som mulig.  Alle som søker må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det vil forekomme kontroll hvor tilbakebetaling av midler samt sanksjoner vil settes på plass ved forsøk på utnyttelse/juks/svindel.

Noen faller utenfor

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i Norge, men som ved alle ordninger er det noen som av ulike grunner faller utenom. De som faller utenfor ordningen er blant annet:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Vi gjør oppmerksom på at dette fortsatt er et utkast til forslag og at det fremover kan komme enkelte endringer i ordningen.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Tomme kontorer

Nye koronatiltak fra Stortinget/Regjeringen

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Fredag 20.03.20 ble flere av tiltakene som Stortinget har snakket om den siste uken vedtatt. I tillegg var Stortinget/Regjeringen raskt ute med både nye tiltak og små endringer i tidligere tiltak. Under har vi listet opp de mest sentrale tiltakene fra torsdag og fredag. Det verserer mange ulike versjoner av tiltak både i media og på ulike nettsider. Vi prøver å forholde oss til informasjon fra Stortinget/Regjeringen. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Arbeidsgiveravgift

 • Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020. Utsettelsen av forfallstidspunktet vil ikke få betydning for arbeidsgivers plikt til å rapportere i a-meldingen, hvor fristen fremdeles vil være den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser.
 • Regjeringen foreslår en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder.

Forskuddsskatt

 • Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020. Dette gjelder selskapsskatter mv. fra upersonlige skatteytere utenom petroleum og skatt på overskudd.

Merverdiavgift

 • Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ingen endringer i leveringstidspunkt for første termin.
 • Regjeringen forslår midlertidig å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 %. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Statlige lånegarantier

 • Regjeringen foreslår en ny lov om statlig garanti for lån. Formålet med loven er å styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Garantiordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19-utbruddet. Staten vil etter forslaget garantere for 90 pst. av lånebeløpet. Ordningen vil gjøre det mindre risikabelt for finansforetakene å gi lån til bedrifter med likviditetsmangel, og dermed bidra til at levedyktige bedrifter i norsk næringsliv kan komme seg gjennom krisen. Det foreslås en samlet garantiramme på 50 mrd. kroner.
 • Finansdepartementet foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond (obligasjonsfondet), som ble opprettet i forbindelse med finanskrisen i 2009, og avhendet i løpet av 2014. Fondet skal å bidra til økt likviditet og kapital til obligasjonsmarkedet gjennom kjøp av rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper. Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av obligasjonsfondet og plasserer det som et separat kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Obligasjonsfondet etableres med en ramme for obligasjonskjøp på inntil 50 mrd. kroner, og Folketrygdfondet vil få i oppgave å investere fondet i ordinære obligasjonslån til markedsmessige vilkår etter et mandat fastsatt av departementet.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Stortinget, Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Skatt

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Ett av de foreslåtte tiltakene fra regjeringen er at selskaper midlertidig skal få tilbakeføre eventuelt underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd i 2019 og 2018. Dette vil ikke gi umiddelbar effekt i form av bedret likviditet, men gjør at selskapene slipper å vente på fremtidige overskudd etter for å kunne utligne et underskudd i 2020-regnskapet.

Hvordan foregår utbetalingen

Ordningen innebærer at selskapene får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet. Tilbakebetalingen gjennomføres som et skattefradrag på 22 % (25 % for finansskattepliktige) av underskuddet. Det er ikke nødvendig å sende endringsmelding for 2019 og/eller 2018. Fradraget gis automatisk. Se eksempel på beregning og effekt av tiltaket i tabellen lenger nede i saken.

Utbetalingen vil ikke komme før i 2021 ved skatteoppgjøret for 2020. Selv om tiltaket ikke har en direkte umiddelbar likviditetsmessig effekt mener regjeringen dette indirekte vil kunne gi  bedring i likviditet på svært kort sikt. Dette begrunnes med at det vil være lettere å få lån fra banken på nåværende tidspunkt dersom banken vet at skatteverdien av underskuddet refunderes på et senere tidspunkt.

Les mer i vår forrige artikkel om hvordan lånetilgangen fra banken nå er økt.

Vilkår og begrensninger

Som nevnt tidligere er det kun overskudd i 2018 og 2019 som kan benyttes for å få tilbakeført selskapsunderskudd i 2020. En av hovedgrunnen til dette er at tiltaket er rettet mot levedyktige selskaper som midlertidig ikke er i stand til å gå med overskudd. I tillegg til dette er det satt en beløpsgrense på tilbakeføring av underskudd for 2020 på 30 millioner kroner. I følge Finansdepartementet skal dette være et høyt nok tak til å sikre at de fleste små og mellomstore bedrifter får full nytte av ordningen.

Eksempel

Tilbakeføring av underskudd

Hvem omfattes

Ordningen omfatter alle etterskuddspliktige selskap og innretninger definert i skatteloven § 2-2 første ledd. Dette gjelder bl.a. aksjeselskaper, samvirkeforetak og sparebanker mv. Selskap mv. som ikke er hjemmehørende i riket, men som er begrenset skattepliktig hit etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b eller etter petroleumsskatteloven § 2, omfattes også. Dette gjelder også selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS.

Personlig næringsdrivende omfattes ikke av ordningen. Det samme gjelder for underskudd fra selskaper med deltakerfastsetting (f.eks. ANS og DA) og underskudd fra NOKUS. Næringsdrivende og deltakere i ANS kan imidlertid søke om å få nedsatt utskrevet forskuddsskatt for 2020.

Kontakt oss

Dette er en kort beskrivelse av de viktigste punktene ved tiltaket som nå iverksettes. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette og hvilken betydning det for deg og ditt selskap. Hele forslaget til vedtaket kan leses på regjeringens hjemmeside. Senest i dag har det kommet nye tiltak fra Stortinget og vi vil komme tilbake med mer informasjon om disse når vi får mer detaljer.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Stortinget, Regjeringen, Revisorforeningen

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Hjemmekontor

Stortingets tiltak vedrørende koronapandemien

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Stortinget kom mandag 16.03.2020 med en rekke forslag til tiltak for å kunne redusere de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Forslaget har fått flertall i Stortingets førstegangsbehandling, men må fortsatt gjennom annengangsbehandling (torsdag) og signering av Kongen og statsministeren i «Kongen i Statsråd» (fredag). Det er foreløpig bred politisk enighet om forslagene og det er dermed lite som tyder på at de ikke vil vedtas fredag.

Som din regnskapsfører/revisor/rådgiver føler vi det er vår plikt å opplyse både deg som kunde og alle andre interesserte om hva forslagene inneholder og i tillegg komme tips til hva man kan gjøre i disse turbulente tidene.

Informasjonen vi her presenterer er den informasjonen vi vet per nå vil bli vedtatt på fredag. Vi har stor forståelse for at det i disse dager er mye informasjon å ta til seg og prosessere, men mange har ulike behov når det kommer til hvilken informasjon som anses relevant for seg og sin bedrift. Vi ønsker å hjelpe alle etter beste evne. Dersom du skulle ha spørsmål om hvordan disse tiltakene påvirker deg selv eller din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

Fakta om forslagene til vedtak fra Stortinget

Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt (heretter omtalt som partiene) om første fase av økonomiske tiltak (A-E) for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge.

A) TILSTREKKELIGE MIDLER TIL KRISEHÅNDTERING I FØRSTE LINJE

Partiene forutsetter at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp mm knyttet til koronapandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, løpende tilføres de midler som trengs. Partiene legger til grunn at regjeringen når nødvendig legger frem ytterligere forslag, og partiene er beredt til å sørge for at Stortinget bevilger nødvendige økonomiske midler for å håndtere krisen.

Partiene ber regjeringen legge til rette for at involverte offentlige instanser som skal håndtere koronapandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

B) SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET

Situasjonen for svært mange ansatte, bedrifter og selvstendig næringsdrivende er svært alvorlig og raskt eskalerende. Allerede har et stort antall bedrifter i et bredt spekter av bransjer varslet om oppsigelser, permitteringer og mulige konkurser. Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak med rask effekt for å sikre næringsdrivendes likviditet.

Stortinget vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen.

C) PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene, knyttet til koronapandemien. Samtidig mener partiene det i denne situasjonen er viktig å se reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger i sammenheng, og at regelverket så langt som råd er likt, uavhengig av om arbeidstaker er permittert, syk, hjemme med barn eller i karantene. Partiene er opptatt av å redusere kostnader for næringsdrivende knyttet til omsorgspenger og sykepenger, bedre inntektsdekning for arbeidstakere ved permittering og for selvstendig næringsdrivende ved inntektstap som følge av koronapandemien.

Partiene er enig om følgende tillegg til regjeringens forslag:

Permittering
 • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvorav staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.
Sykepenger
 • Stortinget ber regjeringen om at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.
Omsorgspenger
 • Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger.
 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien.

Alle punktene over er midlertidige ordninger inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

D) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Stortinget ber regjeringen:

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020 og har således tilbakevirkende kraft.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

E) SOSIALE YTELSER

Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Tiltakspakker

Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten.

Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.

Regjeringen vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

Hvordan bedre likviditeten?

I tillegg til konkrete tiltakspakker fra staten må man også tenke nøye gjennom om det er noe bedriften selv kan gjøre for å komme gjennom den utfordrende tiden alle står i nå. Nedenfor har vi satt opp noen punkter det kan være greit å tenke gjennom:

 • Har huseier mulighet til å lempe på husleien, eller gi utsettelser mv i en periode?
 • Dersom selskapet har lån kan det være muligheter for å søke om avdragsfrihet i en periode.
 • Ved betalingsvansker, snakk med leverandører om utsettelse og søk om økt leverandørkreditt.
 • Vær tidlig ute med fakturering. Vær obs på at det her vil være kunder som også sliter med likviditeten, men de kundene som har mulighet får da betalt raskere.

Generelt vil vi også råde alle til å følge godt med i media. Det er mye som endres fra dag til dag. Vi vil holde oss oppdatert og løpende publisere ny informasjon ved behov.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Stortinget, Regjeringen, Regnskap Norge

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Informasjon fra MPR Gruppen

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Stortinget har i dag, mandag 16.03.2020, kommet med en rekke forslag til tiltak for å kunne redusere de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Forslaget har fått flertall i Stortingets førstegangsbehandling, men må fortsatt gjennom annengangsbehandling (torsdag) og signering av Kongen og statsministeren i «Kongen i Statsråd» (fredag). Det er foreløpig bred politisk enighet om forslagene og det er dermed lite som tyder på at de ikke vil vedtas fredag.

Som din regnskapsfører/revisor/rådgiver føler vi det er vår plikt å opplyse både deg som kunde og alle andre interesserte om hva forslagene inneholder. Vi vil derfor i løpet av morgendagen publisere en lengre artikkel som inneholder flere av de viktigste forslagene fra Stortinget.

For spørsmål vedrørende Stortingets forslag og hva dette vil kunne si for deg og/eller ditt selskap er det bare å ta kontakt med oss så skal vi hjelpe etter beste evne. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i selskapet eller send en mail til oss. Kontaktinformasjon finnes her.

Vi ønsker alle en fortsatt fin uke.

MPR Gruppen

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Aksjonærregisteroppgave

Har du husket dette før innlevering av aksjonærregisteroppgaven 2019?

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Fredag 31. januar 2020 er siste frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven 2019. Erfaringsmessig er det mange som venter med å levere oppgaven til siste liten og vi vil derfor komme med en liten oppsummering av de fire viktige hovedpunktene man må huske på før innlevering.

4 hovedpunkter

 1. Dersom det har blitt vedtatt ordinært utbytte i løpet av 2019 ved fastsettelsen av 2018-regnskapet skal dette fylles inn i oppgaven. Det gjelder også dersom utbytte ikke er utbetalt.
 2. Tilleggsutbytte som er vedtatt i 2019 skal fylles inn i oppgaven. Dette er utbytter som er vedtatt utenfor ordinær generalforsamling ved fastsettelse av årsregnskapet 2018.
 3. Har noen kjøpt/solgt aksjer i virksomheten i løpet av 2019? Dersom det har vært endringer i aksjonærsammensetningen i løpet av 2019 skal dette rapporteres inn på aksjonærregisteroppgaven.
 4. Dersom det har vært endringer i aksjekapital/selskapskapital med virkning fra et tidspunkt i 2019 skal dette rapporteres inn i oppgaven. Eksempler på hendelser som fører til slike endringer kan være kapitalforhøyelser- og nedsettelser, emisjoner, sletting av aksjer m.m.

Ingen endring

Mange vil oppleve at ingen av de overnevnte punktene har inntruffet i 2019 og at det ikke har vært noen endringer i selskapet. Dersom dette er tilfellet vil det ligge en forhåndsutfylt utgave i Altinn som er basert på levert aksjonærregisteroppgave fra 2018 og som vil kunne leveres uten endringer.

Nystiftet i 2019?

Nytt av året er at alle nystiftede selskaper må fylle inn skattemessig formuesverdi på aksjene sine pr. 01.01.2020. Hvis ikke man har mottatt skattemessig formuesverdi før levering av aksjonærregisteroppgaven vil man ikke få denne posten forhåndsutfylt i sin personlige skattemelding senere på året og må huske å legge dette til som endring i skattemeldingen. For nystiftede selskaper i 2019 vil det heller ikke foreligge forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave og alle relevante poster må fylles ut før levering.

Konsekvenser

Konsekvensene av å levere aksjonærregisteroppgaven for sent er at selskapet ilegges daglig tvangsmulkt. Beløpet på mulkten er ett rettsgebyr som pr i dag utgjør 1 150 kr. Et selskap kan maksimalt få 50 rettsgebyrer i tvangsmulkt som da utgjør totalt 57 500 kr. Anbefalingen vår er klinkende klar: Levér aksjonærregisteroppgaven i tide!

Det finnes mye informasjon om aksjonærregisteroppgaven på Skatteetaten sine hjemmesider og spesielt rettledningen er nyttig å lese gjennom. Dersom du er usikker på noe angående din aksjonærregisteroppgave er det smart å ta kontakt med din revisor eller regnskapsfører. Disse har inngående kunnskap om aksjonærregisteroppgaven og kan hjelpe deg ved å få den riktig innlevert.

* Det kan naturligvis være flere punkter og spesielle hendelser utover det som er beskrevet i artikkelen som må fylles inn i aksjonærregisteroppgaven, men artikkelen dekker de vanligste punktene.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Regnskapsfører oslo

Slik fikk gründerne stålkontroll på økonomien

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap

Gründer osloHvor godt kjenner du regnskapsføreren din? Og viktigere, hvor godt kjenner regnskapsføreren din bedrift? Da IT-konsulentselskapet binR startet opp for ni år siden, tok de et valg som ble avgjørende for selskapets vekst. 

– Jeg tar meg sjelden bryet med å se over regnskapet, sier seniorpartner i binR, Terje Fantoft.

I et lyst kontorlokale rett overfor Spikersuppa i Oslo har IT-konsulentselskapet binR fått besøk. Omtrent to ganger i måneden kommer regnskapsfører i MPR-gruppen, Cecilie Strøm, til gründerselskapet for å gå gjennom månedens tall.

Stemningen er avslappet og god når de sammen ser over fakturaer og lønnsslipper. MPR har veiledet og ført regnskap for gründerselskapet siden oppstarten i 2010, og i løpet av de siste årene har binR utviklet seg til å bli en av Norges ledende IT-konsulentmeglere, med kunder som Elkjøp Nordic, Schibsted og Fortum på listen.

– Selskapet har hele tiden bestått av tre ansatte, som fungerer som meglere mellom 4000 konsulenter og 300 selskaper. Vi jobber konstant med å finne og følge opp de beste hodene innen IT. 

Han forteller at gründerne bak binR ikke hadde noe særlig økonomisk kompetanse å vise til ved oppstarten av selskapet for ni år siden. 

– Det var derfor helt avgjørende å få inn hjelp på det området, og det har bare blitt viktigere i takt med selskapets vekst. Vi har klart å bygge opp et solid selskap med et godt rykte i bransjen, og MPR-gruppen skal ha mye av æren for det. 

Gründer, bli ved din lest

MPR-gruppen, som tilbyr hjelp innen revisjon, regnskap og rådgivning, utfører flere tjenester for konsulentmeglerne ved binR. Fantoft forklarer at MPR har fungert som en outsourcet økonomiavdeling for det suksessfulle gründerselskapet. 

– Uttrykket “skomaker, bli ved din lest”, er like relevant for skomakere som for gründere i et IT-konsulentselskap. MPR-gruppen frigjør tid, slik at vi kan konsentrere oss om å gjøre det vi kan best. Og vi har full tillit til at jobben blir gjort. Det har de bevist gang på gang.

MPR-gruppen, med regnskapsfører Cecilie i spissen, hjelper med alt fra økonomisk veiledning og timesjekking, til fakturering og regnskap. Områder de tre ansatte i binR ikke har nok kapasitet til å håndtere på egen hånd, ifølge Fantoft.

Regnskap oslo– Derfor sitter Cecilie her på kontoret i dag. Men misforstå meg rett, hun sitter ikke her fordi hun må, men fordi det er hyggelig – og fordi vi begge mener det er avgjørende at den som tar seg av økonomien virkelig kjenner selskapet, sier han, og legger til:

– Og de kjenner selskapet vårt bedre enn vi gjør, hvert fall når det gjelder det økonomiske. Tilliten er så stor at jeg sjelden tar meg bryet med å se over regnskapet, selv om oversikten ligger lett tilgjengelig i en app, sier han, og sikter til det automatiserte systemet Tripletex, som MPR fikk dem over på for ikke så lenge siden.

Store planer

Rett over nyttår venter nye og spennende utfordringer for IT-konsulentmeglerne, når de sammen starter opp et søsterselskap av binR.

– Vi har opparbeidet oss et godt navn der ute, og følte at tiden var inne for å satse og prøve noe nytt. Det var ingen tvil om at Cecilie og resten av MPR-gruppen skulle følge oss videre i den nye satsningen. Andre regnskapsførere ringer oss hele tiden med tilbud, men vi har aldri vurdert å bytte. MPR sitter med en kompetanse vi absolutt ikke vil miste. 

Trenger din bedrift hjelp med regnskap eller rådgivning? Ta kontakt her.

Del innholdet ved å bruke ikonene under