Skip to main content

MPR GRUPPENS PERSONVERNERKLÆRING:

(MPR Gruppen består av 3 selskap: MPR Revisjon, MPR Regnskap og MPR Rådgivning AS)

Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som arbeidsgiver og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside www.mprg.no.

Det er viktig for oss å følge de reglene som gjelder for behandling av persondata, og at personvernet til de vi innhenter informasjon fra blir ivaretatt etter regelverk.

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og formålet med at dette innhentes, dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Innhenting av personopplysninger fra våre oppdragsgivere:

Revisjonstjenester:

Det kan ved revisjonstjenester innhentes personopplysninger slik som ansettelsesavtaler, fødselsnummer og lønnsopplysninger. Innsamling og behandling av personopplysninger avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å revidere regnskapet eller for å utføre et attestasjonsoppdrag.

Vi er også forpliktet gjennom lovverket til innhente personopplysninger av reelle rettighetshavere og styreleder/daglig leder til de selskapene vi utfører revisjon og attestasjonstjenester for.

Regnskapstjenester:

Det kan ved regnskapstjenester innhentes personopplysninger slik som ansettelsesavtaler, fødselsnummer og lønnsopplysninger. Innsamling og behandling av personopplysninger avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre lønnsarbeid og andre regnskapstjenester på vegne av våre oppdragsgivere.

Vi er også forpliktet gjennom lovverket til innhente personopplysninger av reelle rettighetshavere og styreleder/daglig leder til de selskapene vi har oppdragsavtaler med.

Rådgivningstjenester:

Oppdragene for våre kunder kan innebære innhenting og behandling av personopplysninger, herunder blant annet personalia, opplysninger om arbeidsforhold og økonomiske forhold. Innsamling og behandling av personopplysninger avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre rådgivningstjenester for våre oppdragsgivere.

 

Vår hjemmeside:

På vår hjemmeside www.mprg.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen hentes via cookies som går mot egen nettside. Dette for å vise statistikk av trafikken mot nettsiden. Informasjon som innhentes er hvor lenge og hvilke sider som benyttes og geografisk område. IP adresser blir lagret på webserver i 30 dager.

 

Forespørsler via vår hjemmeside:

Ved bruk av skjema «kontakt oss» på www.mprg.no må du oppgi navn og epostadresse. Disse kontaktopplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor MPR Gruppen så fremt vi ikke har mottatt samtykke fra deg om at kontaktopplysningene kan videreformidles. Disse opplysningene vil ikke bli slettet så fremt at vi får tilbakemelding fra person det gjelder at det ønskes slettet.

 

Innhenting av personopplysninger knyttet til jobbsøkere:

Ved innsending av søknad, CV og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer.

 

Sletting av personopplysninger:

Vi vil slette personopplysninger vi besitter og som vi ikke lenger har et gyldig formål til å oppbevare/behandle.

 

Dine rettigheter

Du har retten til å få innsyn, be om sletting eller klage på behandlingen av dine personopplysninger. Det er kun i de tilfeller vi er behandlingsansvarlig at vi kan forvalte krav om innsyn.

Dersom du er registrert i MPR Gruppens systemer har du krav på få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så lang slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Dersom MPR Gruppen behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slette personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker det tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt. Du kan for eksempel ikke kreve at personopplysninger som inngår i oppdragsdokumentasjonen til revisorer og regnskapsførere skal rettes eller slettes. MPR Gruppen skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. MPR gruppen skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

 

Personvernansvarlig:

Jostein Øyna er personvernansvarlig for MPR Regnskap AS, Kjetil Eide er personvernansvarlig for MPR Rådgivning AS og Terje Brevik er personvernansvarlig for MPR Revisjon AS. Disse kan kontaktes ved eventuelle spørsmål.

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 30.08.2018. For eventuelle endringer vil informasjon om dette ligge på vår hjemmeside.

Teknisk informasjon om cookies på dette nettstedet