MPR Rådgivning AS er et rådgivingsselskap som tilbyr ulike økonomitjenester. Vi bistår eksisterende MPR kunder, samt andre som har behov for rådgivningstjenester. Nedenfor finner du litt informasjon om våre tjenester.

Analyse og risikovurdering

For å få et raskt overblikk over selskapets utvikling og risikofaktorer tilbyr vi regnskapsanalyse med risikovurderinger. Vi benytter modeller som på en rask og effektiv måte kartlegger økonomien i ditt selskap. Analysen baserer seg i utgangspunktet på ulike risikoindikatorer. Målsettingen er at denne analysen skal gi en indikasjon på forhold som kan føre til problemer, eller belyse et positivt uutnyttet potensiale.

I en del tilfeller vil man på bakgrunn av analysen ønske mer inngående analyser. Dette er ting vi sammen kan finne ut av.

NB! Denne rapporten er nyttig for selskaper som har en viss omsetning. Rapporten blir derfor utarbeidet for selskap med over 1,5 mkr i omsetning. Vi kan selvfølgelig lage den for selskap som har mindre omsetning også, bare gi oss beskjed først.

Kontakt oss for mer informasjon

Konkurrentanalyse / benchmarking

De fleste av våre kunder driver sin virksomhet i et marked med mange konkurrenter. Det vil derfor være interessant å kunne ha en oversikt over hvordan konkurrentene gjør det i forhold til sitt eget selskap. Vi gjennomfører konkurrentanalyser hvor vi sammenligner ditt selskap mot utvalgte konkurrenter. Analysen belyser ulike områder og man vil kunne få indikasjoner på sitt eget selskaps styrker og svakheter i forhold til konkurrentene. Man vil også kunne se utviklingen over de tre siste årene, samt at man vil få en indikasjon på hvorfor selskapene presterer ulikt.

Denne analysen vil ofte være en del av en helhetlig oppfølgingsplan for ett selskap og vil kunne bidra til en prosess for å sette inn målrettede tiltak hvor det trengs. Ikke minst så er det bra med en bekreftelse på hva som fungerer.

Vi tilbyr konkurrentanalyse fra kr. 2 500,-.

Kontakt oss for mer informasjon

Økonomisimulering og budsjettering

Regnskapet gir en oversikt over selskapets historiske utvikling og er et viktig verktøy som beslutningsgrunnlag for en bedrift. Ofte vil det også være interessant å se hvordan endringer i ulike faktorer vil kunne påvirke en bedrifts resultat og likviditet. Vi har flere modeller tilgjengelig for dette formålet litt avhengig av hvor detaljert man ønsker å gå.

Som en naturlig del av planleggingen kan det også være fornuftig å utarbeide budsjetter man kan styre etter. Dette gjelder både resultat og likviditetsbudsjett.

Vi hjelper til med budsjettering på ulike nivå, alt etter deres behov.

Kontakt oss for mer informasjon

Verdivurdering av selskap

Det kan være en rekke grunner til at man trenger å få utført verdivurdering av egen eller andres virksomhet. Dette kan være i forbindelse med kjøp og salg av selskap, skattemessige formål, diverse analyser/målinger av eget selskap etc.

Det er viktig å være klar over at verdivurdering ikke er en eksakt vitenskap med et riktig fasitsvar. Det er utviklet mange ulike metoder for verdivurdering. Ved utarbeidelse av verdivurderinger benytter vi anerkjente verdivurderingsmetoder.

Vi utfører verdivurderinger av selskap i mange ulike bransjer.

Les merKontakt oss for mer informasjon

Egenkapitaltransaksjoner

Med egenkapitaltransaksjoner tenker vi på transaksjoner mellom et selskap og selskapets eiere. Det er en rekke ulike former for EK transaksjoner som vil kunne være aktuelle for ulike formål. Nedenfor har vi nevnt en del av de mest vanlige transaksjonsformene:

  • Stiftelse av selskap
  • Omdannelse
  • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
  • Fusjon og fisjon
  • Utbytte og konsernbidrag
  • Egne aksjer
  • Avvikling

Vi ønsker å bidra når dere har behov for ulike egenkapitaltransaksjoner. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Les merKontakt oss for mer informasjon

Stifte AS

Vurderer du å stifte nytt aksjeselskap?

I løpet av de siste årene har det blitt mye enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Aksjekapitalen som kreves er redusert, revisjonsplikten er lempet og andre formelle krav er redusert. Men selv om det er enklere å etablere et aksjeselskap er det fortsatt mye å passe på. Dette gjelder både ved stiftelsen og i oppstartsfasen, men også løpende.

Vi har lang erfaring med å bistå i forbindelse med oppstart og drift av aksjeselskaper.

Kontakt oss for mer informasjon

Styrerapportering

For et aksjeselskap er det i utgangspunktet et krav at daglig leder skal informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det er ikke nok at styret får tilsendt regnskapsrapporter som de selv gjennomgår. Det er viktig og ryddig at en daglig leder overholder rapporteringskravene. Formelt så vil overholdelse av rapporteringskravene bidra til å redusere en daglig leders ansvar ved f.eks. en konkurs. I praksis så vil det også kunne være nyttig for et styre å få løpende rapportering slik at man har mulighet til å innrette seg etter realitetene på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Vi bistår gjerne både ved utarbeidelse av nyttige rapporter på løpende basis, og at vi kan være en sparringspartner for daglig leder. Vi kan også utarbeide rapporter direkte til styret.

Kontakt oss for mer informasjon

Aksjonæravtaler

En aksjonæravtale er en avtale hvor en eller flere aksjonærer forplikter seg til å utøve sine rettigheter på en bestemt måte. Denne type avtaler er praktiske da det er langt større fleksibilitet i hva som er lov å avtale i forhold til om man må følge selskapsrettens bestemmelser. Det er derfor mulig å langt på vei skreddersy løsninger som passer for det enkelte selskap. I tillegg så kan disse avtalene være konfidensielle, i motsetning til vedtekter som må registreres i Foretaksregisteret.

I selskap der det er flere aksjonærer vil vi anbefale at det utarbeides aksjonæravtaler.

Eksempel 1: Dersom stemmetallet står likt ved valg av styreleder skal valget, i flg. Aksjeloven, avgjøres ved loddtrekning. En slik fremgangsmåte passer ofte dårlig i selskap med to ulike aksjonærgrupper. I vedtektene kan det fastsettes andre flertallskrav, men adgangen begrenses av aksjelovens regler.

Eksempel 2: I noen tilfeller er regulering gjennom aksjonæravtale den eneste mulighet fordi loven ikke gir adgang til å vedtektsregulere spørsmålet. Dette gjelder blant annet for bestemmelser om at tvister mellom aksjonærene skal løses ved voldgift.

Eksempel 3: En annen grunn til at aksjonæravtaler brukes fremfor vedtekter, er at det er at avtaler endres på en enklere måte. Man slipper blant annet å melde endringene i en aksjonæravtale til Foretaksregisteret.

Vi kan bistå ved utarbeidelse av aksjonæravtaler.

Kontakt oss for mer informasjon

Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal blant annet inneholde opplysninger om et selskaps aksjekapital og antall aksjer. I tillegg skal oppgaven inneholde informasjon om alle aksjonærer og alle transaksjoner i løpet av året.

UNNGÅ EKSTRAAVGIFT: Nytt av året er det at man blir ilagt store gebyrer dersom aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert. Det er derfor ekstra viktig at man fra nå av passer på å få levert oppgaven i tide.

Vi hjelper deg med utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaven!

Kontakt oss for mer informasjon

Management for hire / utleie av økonomifunksjon / «Økonomisjef til leie»

For selskaper som har hele eller deler av økonomifunksjonen i «eget hus» vil det noen ganger oppstå behov for kvalifiserte og erfarne ledere eller medarbeidere. Uforutsette hendelser kan gjøre at man trenger den type kompetanse på kort varsel. Dette kan tenkes å være tilfelle ved akutt sykdom, planlagte ansettelser det ikke ble noe av likevel, uforutsette endringer i selskapets aktivitet mv.

Les merKontakt oss for mer informasjon

Årsregnskap og/eller ligningspapirer

Foruten utarbeidelse av årsregnskap for våre eksisterende regnskaps og revisjonskunder gjennomfører vi også årsoppgjøret for andre. Det kan være at man bokfører regnskapet selv, men f.eks. ikke har kompetanse eller tid til å utarbeide ligningspapirer og årsregnskap. Det er viktig at man utarbeider ligningspapirer og årsregnskap på en så riktig måte som mulig. Dette er informasjon som interessenter, det offentlige herunder skattemyndighetene benytter seg av. Feil i forbindelse med denne prosessen kan få store følger, også økonomisk. Det lønner seg derfor å la noen med kompetanse på området hjelpe dere.

MPR Gruppen har lang erfaring med gjennomføring av årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt så hjelper vi dere med årsoppgjøret!

Årsregnskap

Les merKontakt oss for mer informasjon

Ad-Hoc oppgaver

Noen ganger kan man ha behov for å utarbeide rapporter, analyser eller annet som er litt utenfor det man daglig har behov for. Det kan være alt fra etablering av nye rutiner, implementering av nye økonomisystemer, konkretisere nøkkelindikatorer og målsetninger etc.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 24
0166 Oslo

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post ke@mprg.no