Category

Nyheter

August 2018

Av Nyheter, Revisjon
Sommeren er vel overstått for oss i MPR Gruppen og vi håper alle våre samarbeidspartnere har hatt en fin sommer.

Her kan dere lese litt av det som opptar oss nå i høst

Revisjon:

For MPR Revisjon er høsten en tid for planlegging av nytt revisjonsår. Planlegging er noe vi utfører på alle våre revisjonskunder for å sikre en effektiv og god gjennomføring av revisjonen. I tillegg så vil vi gjennomføre en revisjon av regnskapene så langt de er ført hittil i 2018, eller interimsrevisjon som det heter. Disse fasene er også animert i videoen som finnes på våre hjemmesider og på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A_-wwOG5Ddk

Regnskap:

I forbindelse med at MPR Regnskap har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem er vi i ferd med å implementere dette regnskapssystemet hos mange av våre kunder. En del av våre kunder benytter allerede Tripletex. Vi skal gjøre vårt ytterste for at overgangen til nytt regnskapssystem blir så smidig som mulig.

For ordensskyld så vil vi opplyse om at de som har valgt andre løsninger i fht regnskapssystem så vil det, selvfølgelig, gå helt fint.

Ved spørsmål så er det bare å kontakte oss, så skal vi være behjelpelig med å svare så langt det lar seg gjøre.

Håper alle blir fornøyd, sjekk gjerne ut Tripletex sin hjemmeside for ytterligere informasjon: https://www.tripletex.no/

 

Rate oss på Google!

IAPA konferansen 2018

Av Nyheter

MPR Gruppen er medlem av IAPA, som er et internasjonalt nettverk av revisorer, regnskapsførere, advokater og rådgivere. MPR Gruppen har vært medlem siden 2009 og vi har siden den gang knyttet kontakter med samarbeidspartnere i mange ulike land.

I slutten av mai arrangerte IAPA sin årlige europeiske konferanse i Oslo. Konferansen samlet delegater fra 14 land, og ulike temaer innenfor aktuelle fagfelt stod på programmet. I tillegg var det en god anledning for å utveksle erfaringer, samt å bli bedre kjent med våre utenlandske kollegaer.

Et av våre hovedmål med medlemskap i IAPA er å kunne tilby våre kunder internasjonale kontakter innen vårt fagfelt og som vi er trygge på leverer tjenester av høy kvalitet.

Du kan lese mer om konferansen ved å følge denne linken: https://www.iapa.net/news/latest-news/iapas-2018-emea-conference-oslo-norway

 

Nyhetsbrev frebruar 2018

Av Nyheter

Digital sykmelding på Altinn

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Velger arbeidstakeren å sende sykmeldingen og søknaden digitalt, må arbeidsgiveren hente informasjonen gjennom Altinn. Vi vet at flere arbeidsgivere hadde problemer med å finne sykmeldingen på Altinn da de var logget på juridisk enhet (selskap). Det anbefales ved pålogging å skrive selskapsnavn og velge «Underenhet» som har egen org. nr. og er tilknyttet til NAV sine tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for hjelp med dette.

GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk rett gjennom ny personvernlov 25. mai 2018. Etter de nye reglene vil mange virksomheter bli pålagt å opprette et personvernombud. Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at den behandlingsansvarlige/databehandleren overholder reglene om behandling av personopplysninger. Dersom det ikke opprettes et personvernombud bør virksomheten dokumentere de vurderingene som er foretatt, med mindre det er helt opplagt at virksomheten ikke har en slik plikt. Datatilsynet har laget en veileder som inneholder den nærmere informasjon.

Info om kassasystem

Vi vil minne om nytt regelverk for kassasystemer som trådte i kraft 1.januar 2017. Det er frist for å få nytt system på plass 1.januar 2019. Gamle kassasystemer må oppgraderes for å tilfredsstille de nye kravene og dersom oppgradering ikke er mulig må det anskaffes nytt kassasystem.

Årsberetning

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger pliktig med årsberetning for små selskaper.

Nyhetsbrev desember

Av Nyheter

Aksjonærregister

Frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Som i fjor er konsekvensene av manglende innlevering at Skatteetaten mangler grunnlag for å sende ut aksje og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer og at det påløper tvangsmulkt. Tvangsmulkten er på 1049 kr per dag og løper frem til oppgaven blir levert. Det er satt en maksgrense på 50 rettsgebyr. Dersom dere ønsker bistand med utfyllingen er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skattelegging av diett

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av disse satsene blir fra neste år skattepliktig for mottaker, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette gjelder alle diettsatser.

 

Digital sykemelding

Fra 15. januar skal hele landet over på digital sykmelding. Dette er en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk og kan sende inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert. Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

 

Varetelling

Vi minner alle som har varelager og kontantkasse om å foreta telling av disse ved årsslutt.

 

Nyhetsbrev oktober 2017

Av Nyheter

Endringer i aksjeloven

Den 01. juli 2017 trådte flere endringer i aksjeloven i kraft. De viktigste endringene her er at morselskap kan fravelge revisjon når konsernet som helhet er innenfor terskelverdiene for revisjonsplikt. Det er åpnet opp for flere digitale løsninger, blant annet at deltakelse på generalforsamling kan gjøres ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel, kommunikasjon kan gjøres elektronisk og det er adgang til å benytte elektronisk signatur.

For å tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon ble det også krav til registrering av digital adresse i aksjeeierboken. Vi kan gjerne bistå dere med å sette opp aksjeeierbok med digital adresse. Ta kontakt dersom dere ønsker det.

Aksjesparekonto

Det har kommet en ny kontotype som alle som eier fond eller aksjer bør vurdere å benytte. Denne kontoen gjør at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser skatt på gevinst med en gang. Skatt på gevinstene kommer først når du tar pengene ut fra aksjesparekontoen. Det er også innført en overgangsordning som gjør at du kan flytte aksjer og fond som du eier i dag over på en aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Dette skatteamnestiet skulle i utgangspunktet kun vare ut 2017, men regjeringens lekkasjer fra statsbudsjettet 2018 viser at perioden utvides til å gjelde ut 2018.

Individuell pensjonssparing

Regjeringen innfører en ny ordning med skattegunstig individuell pensjonssparing (IPS). Denne ordningen går ut på at man blir gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd og blir skattlagt som alminnelig inntekt når det tas ut igjen. Innestående midler er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastning. Årlig sparebeløp er satt til opptil 40 000 kroner. Man kan først starte årlig utbetaling etter fylte 62 år.

Personvernregler

Fra mai 2018 trer nye personvernregler i kraft. De største endringene er at bedrifter må kartlegge alle personopplysninger de innehar og gjøre en risikovurdering av disse, en plikt til å ta hensyn til personvern i alle systemer, rett til å bli glemt og enkeltpersoners rett til å få sine personopplysninger overført til alternative tilbydere av tjenester. Det er også åpnet opp for at Datatilsynet kan gi bot til selskaper som ikke etterlever kravene.

Nyhetsbrev mai 2017

Av Nyheter

Søke utsettelse på levering av skattemelding

Frist for å søke utsettelse på levering av skattemelding er 31.mai. Tidligere fikk man kun søke om 14 dagers utsettelse, dette er nå endret slik at alle selskap selv kan søke om 30 dagers utsettelse på leveringen. Søknaden sendes via altinn og skjema som skal benyttes er RF-1114.

 

Fradragsrett for investorer hos gründerbedrifter

Regjeringen foreslår en fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper. Personlige skatteytere som investerer på minst 30 000 kroner i bestemte type selskap og beholder aksjene i minst tre kalenderår, kan få rett til fradrag i alminnelig inntekt for samlet opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er en rekke vilkår som må være oppfylt, les mer: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2017/dokumenter/pdf/prop130.pdf. Ordningen vil gjelde fra og med 01.07.2017.

 

Ny individuell pensjonssparing

Regjeringen foreslår å innføre en ny individuell spareordning, som kan gi inntil kr 40.000 i fradragsbeløp. Kun uttak som vil bli beskattet som alminnelig inntekt, mens det droppes både trinnskatt og trygdeavgift. Det årlige sparebeløp økes til 40 000 kroner (mot 15 000 kroner).

I pensjonsspareordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende økes fradragsrammen fra 4 til 6 prosent av personinntekt fra næring.

Ordninger vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Nyhetsbrev april 2017

Av Nyheter

Skattemeldingen 2016

04.04.2017 kom Skattemeldingen for 2016 (tidligere: selvangivelsen). Skatteytere må kontrollere opplysninger selv, da ansvaret for korrekt skattemeldingen i større grad er flyttet over på skatteyter ved «selv-deklarering». Nytt fra og med i år er at man kan rette opp i feil i løpet av de nærmeste 3 år (regnet fra 30.04.). Dvs. man trenger ikke å klage til Skatteetaten lengre, men kan rette opp eller oppgi glemt informasjon selv i skattemeldingen på Altinn.

 

Firmabil

Etter den nye SKD 3/17 fra Skattedirektorat fremkommer at det er mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk av varebil klasse 2. Det ble opprinnelig lagt til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret.  For nå i tilfeller, hvor det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

 

Hjemmekontor

Arbeidsmiljøloven sier at det ikke er tillatt med arbeid etter klokken 21 eller søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette oppleves som for lite fleksibelt, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Regjeringen foreslår en oppmykning i regelverket fra 1. juli dersom arbeidstaker selv tar initiativ til å begynne med kvelds- og søndagsarbeid.

Det er full fart her på kontoret om dagen og det går fort til frister både for skattemelding og årsregnskap. Vi minner om viktigheten av å levere bilag og regnskap til oss i så fort som mulig slik at vi kan rekker ferdigstillelse innen fristene.

 

 

Påsken er rett rundt hjørnet og vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig fin påskeferie!

 

MPR Revisjon AS får nytt organisasjonsnummer

Av Nyheter

MPR Revisjon AS får nytt organisasjonsnummer på bakgrunn av endring i selskapsstrukturen

 

Vi vil informere om at vi har foretatt noen endringer i selskapsstrukturen som innebærer at vårt revisjonsselskap vil få nytt organisasjonsnummer og at det gamle organisasjonsnummeret slettes. Det er ingen endring på hvem som er eiere av revisjonsselskapet og det er heller ingen endring på ansatte og oppdragsansvarlige revisorer. Selskapsnavnet vårt kommer fortsatt til å være MPR Revisjon AS, forretningsadresse og postadresse kommer til å være uforandret, videre vil vi ha samme bankkontonummer som før.

Dere vil i den sammenheng få brev fra Brønnøysundregistrene hvor det fremkommer opplysninger om at det har skjedd endring av revisor. Dette gjelder da kun at vi som revisjonsselskap har fått nytt organisasjonsnummer, og siden dere er kunde av oss sender Brønnøysundregistrene brev til alle våre kunder om dette. Ved eventuelle spørsmål om dette er det bare å ta kontakt.

Ved spørsmål kan Ronald Magnussen eller Terje Brevik kontaktes.

Nyhetsbrev februar 2017

Av Nyheter

Vi er nå godt i gang med 2017 og benytter anledningen til å  informere om noen aktuelle temaer.

Frister for årsregnskap og skattemelding (likningspapirer)

Frist for innsendelse av skattemelding (likningspapirer) er som tidligere år 31.mai. Nytt av året er at det påløper tvangsmulkt ved forsinket levering. Denne beløper seg til kr 525 kr pr dag uavhengig av om selskapet går med overskudd eller underskudd.

Frist for å vedta årsregnskapet er 30. juni og frist for innsendelse til Brønnøysundregisteret er 31.juli. For sen innsendelse av årsregnskapet medfører forsinkelsesgebyrer pr. uke årsregnskapet er forsinket.

Det er travle tider i bransjen om dagen så det er viktig å oversende materialet i god tid slik at vi kan rekke disse fristene.

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle selskaper som driver med salg av alkohol i Oslo må huske på fristen for innsendelse av omsetningsoppgave for alkohol. Fristen er 1. mars. Forsinket oppgave, uten søknad om utsettelse, medfører to prikker av Oslo Kommune.

 

Kassasystem

Fra 01.01.2017 gjelder Kassasystemforskriften som sier at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, må de bokføringspliktige først ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

 

Finansskatt på lønn

Fra 01.01.2017 ble det innført finansskatt. Selskaper som driver med finansielle aktiviteter (næringshovedområde K i SSB, gruppe nr. 64-66) og har ansatte, er pliktig til å betale finansskatt på lønn. Skattesats er 5 % og gjelder alle lønnsrelaterte ytelser (på lik linje som arbeidsgiveravgift). Det finnes unntak fra finansskatt: rene holdingsselskaper uten ansatte og selskaper hvor mer enn 70 % av samlet lønn knytter seg til MVA-pliktig aktiviteter. Selskaper som er omfattet av finansskatt på lønn er også pliktig til å betale 25 % inntektsskatt på sin alminnelig inntekt.

 

Ønsker du ytterligere informasjon om temaene beskrevet her, eller lurer på andre ting? Kontakt oss gjerne for en prat.

Nyhetsbrev desember 2016

Av Nyheter

Året 2016 nærmer seg slutten og her får du en rask oversikt over noen temaer som er nyttige å kjenne til før nyttårsrakettene går i været

Skatteetaten gir nå større «bøter» ved for sen rapportering

Vi oppfordrer alle våre kunder til å overholde innleveringsfrister for bilag og annen dokumentasjon, slik at vi sammen kan sørge for at dere ikke blir rammet av tvangsmulkt.

Fra 1. januar 2017 trer Skatteforvaltningsloven i kraft. Dette innebærer endringer i form av innføring av tvangsmulkt («bøter») ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til skatteetaten. Dette vil omfatte blant annet aksjonærregisteroppgave, a-melding og mva-melding. Tvangsmulkten vil variere for ulike oppgaver. For selvangivelse og omsetningsoppgaver vil gebyret være på ½ rettsgebyr pr dag (kr 524) frem til opplysninger gis, for aksjonærregisteroppgaven vil tvangsmulkten ligge på 2 rettsgebyr pr dag (kr 2098). Maksgrensen er i begge tilfeller satt til 50 rettsgebyr (kr 54 250).

Forenklinger i aksjeloven

Aksjelovutvalget har fremmet forslag om å redusere kravet om minste aksjekapital fra kr 30 000 til kr 1. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har behov for hjelp med selskapsstrukturering og nye aksjeselskap. Vi har også en egen portal for registrering av nytt AS på hjemmesiden vår.

Det foreslås også å redusere oppbevaringstiden for selskapsdokumentasjon til 5 år.

 

Skatt 2017

I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget vedtatt flere endringer i næringsbeskatningen.  Selskapsskattesatsen skal reduseres til 24 % i 2017. Samtidig skal oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte økes slik at marginalskatten på utbytte forblir på dagens nivå. Skattefri bilgodtgjørelse reduseres til kr 3,50 per km. Fradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner økes til kr 30 000. Regjeringen foreslår å utvide Skattefunn-ordningen ytterligere, med økning av beløpsgrensen for både egenutført og innkjøpt FoU. I 2017 foreslås en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Det er også flere forslag til endringer, og vi ser frem til at skattereformen fortsetter i 2017.
Hvis dere vurderer å betale ut utbytte for 2016, så er det en skattemessig fordel for en personlig aksjonær å motta dette før nyttår. Det kan ordnes med at generalforsamlingen vedtar et tilleggsutbytte nå på tampen av året. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

 

Merverdiavgift

Fra januar 2017 gjelder nye regler for MVA. Ny MVA-melding er mer utfyllende og detaljert. Den viktigste nyheten er at importmoms skal rapporteres i MVA-melding (erstatter tollkreditt og dagsoppgjør fra speditør). Derfor er det viktig å ta vare på og levere tolldeklarasjoner til regnskapsfører, slik at MVA blir beregnet korrekt.

Ta kontakt med oss for spørsmål om rutiner og regler.

 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere
en trivelig jul og et riktig godt nytt år!