Category

Nyheter

Nyhetsbrev – statsbudsjettet

Av Nyheter

Regjeringen la rett før helgen frem forslag til statsbudsjett for 2017. Vi vil her trekke frem de endringene vi mener er viktigst for våre kunder og samarbeidspartnere.

Reduksjon av skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25% til 24%, denne endringen vil gjelde både for selskaper og privatpersoner.

Innføring av finansskatt

Det foreslås å innføre en finansskatt for foretak i finans- og forsikringsbransjen med ansatte. Finansskatten innføres i form av en ekstraskatt på 5% av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samtidig som skatten på alminnelig inntekt ikke reduseres til 24%, men holdes på 25%.

Avskrivninger

Ordningen med 10 % startavskrivning i anskaffelsesåret på driftsmidler i saldogruppe «d» avvikles.

Formuesbeskatning

Regjeringen foreslår å innføre 10% verdsettelsesrabatt av aksjer, grunnfondsbevis, andeler i verdipapirfond, andel av formue i deltakerlignet selskap og driftsmidler i 2017. Verdien av gjeld som tilordnes eiendelen reduseres også med 10%. Denne verdsettelsesrabatten vil kun gjelde for formueskattepliktige skattytere. Det legges opp til at denne satsen skal økes til 20% i 2018.

I dag er det allerede en rabatt ved verdsettelse av næringseiendom på 20%, det legges opp til å beholde denne rabatten i 2017.

Aksjesparekonto

Det foreslås en ordning hvor privatpersoner kan opprette en aksjesparekonto, denne kontoen kan benyttes til investeringer i børsnoterte selskaper og fond. Gevinster og tap ved realisasjoner av investeringer på denne kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen. Dette gjelder dog ikke for utbytte, det skal fortsatt skattlegges når det utbetales.

Økning av oppjusteringsfaktoren på utbytte

Det ble i 2016 innført ordning hvor man oppjusterte utbyttegrunnlaget med oppjusteringsfaktor på 1,15 før man beregnet skatten. Denne oppjusteringsfaktoren foreslås økt til 1,24 for 2017.

Oppjustering av trinnskattesatsene

Det ble i 2016 innført et trinnskattesystem skattesatsene i de ulike trinnene økes i 2017. Trinnene og satsene er foreslått som følgende:

–          Inntekt over 164 100kr skattlegges med 0,93%

–          Inntekt over 230 950kr skattlegges med 2,41%

–          Inntekt over 580 650kr skattlegges med 11,52%

–          Inntekt over 934 050kr skattlegges med 14,52%

Disse økningene i satsene for trinnskatten kombinert med reduksjon av skatt på alminnelig inntekt gir en reduksjon i marginal skattesats på 0,2%.

Avslutningsvis vil vi presisere at dette er forslag og at de kommende forhandlingene i Stortinget vil kunne gi endringer.

Frister

Av Nyheter

Frister for levering av selvangivelse for selskaper er 31.05.2016.  Det kan søkes om utsettelse. For de som ikke har levert inn regnskap til revisjon bør dette gjøres. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss, slik at en får samkjørt dette. Frister for levering av regnskap til Brønnøysundregisteret er i år endret slik at frist er 31.07 og ikke 31.08 som tidligere år. Viktig at en får signert årsregnskap innen 30.06.2016 som er frist for avholdelse av generalforsamling samt få innsendt regnskap innen 31.07 for å unngå gebyrer.

Nyhetsbrev 3-2015 (Statsbudsjettet)

Av Nyheter

Regjeringens statsbudsjett for 2016 ble lagt frem i dag og vi har da viet nyhetsbrevet til dette da det er mange endringer som påvirker både selskaper og personer. Listen over endringer nedenfor er ikke uttømmende, men de vi har ansett som viktigst og som vedrører skatt og avgifter for våre kunder.

Forslag til endring av skattesats for selskaper i fra 2016

Det er foreslått å endre skattesatsen fra 27 % til 25 % med virkning fra året 2016. En legger også opp til at denne videre skal reduseres til 22 % innen år 2018.

Fordring mot aksjonær og nærstående blir skattlagt som utbytte i fra 07.10.2015

Regjeringen foreslår at fordringer mot aksjonær og nærstående til aksjonær som gis etter 07.10.2015 skal skattlegges som utbytte. Det har vært stort fokus og brukt mye tid i fra skattemyndigheter på kontroll av fordringer mot aksjonær og som nå vil bli enklere å håndtere. Fordringer som er i henhold til lov og regler og tatt opp før 07.10.2015 følger avtalen videre. Dersom det gjøres endringer i låneavtalen (eksempelvis forlengelse eller mislighold) vil hele fordringen skattlegges som utbytte.

Endring av skattesats på alminnelig inntekt og innføring av trinnskatt

Det foreslås at toppskatt slik den har vært tidligere erstattes med en trinnskatt som beregnes på personinntekt. Det er lagt opp til fire trinn og hvor satser er foreslått som følgende:

 • Inntekt over NOK 158 800 skattlegges med 0,8 %
 • Inntekt over NOK 224 900 skattlegges med 1,6 %
 • Inntekt over NOK 565 400 skattlegges med 10,6 %
 • Inntekt over NOK 909 500 skattlegges med 13,6 %

Marginalskatten blir med dette forslaget på 46, 7 %

Endring på utbytteskatt for personlige aksjonærer

Pr i dag har utbytte til personlige aksjonærer blitt beskattet med 27 %. Det er nå foreslått at skatt på utbytte vil bli på 25 %, men at skatten beregnes ved at en multipliseres utbyttegrunnlaget med en oppjusteringsfaktor på 1,15. Dette betyr at ved et utbytte på NOK 100 000, vil den reelle skattesats før skjerming bli på 28,75 %. Det er lagt til grunn at dersom skatt på alminnelig inntekt blir redusert i årene fremover vil også oppjusteringsfaktoren øke.

Foreslåtte endringer innenfor mva området

Dagens mva sats på lav sats område foreslås øket fra 8 % til 10 %. Det er ellers ikke foreslått andre endringer i satser, men innen elektroniske nyhetstjenester vil det komme vesentlige endringer som ikke gås nærmere inn på her.

Nyhetsbrev 2-2015

Av Nyheter

Frister for levering av ligningsdokumenter og årsregnskap

Frister for levering av ligningsdokumenter for selskaper år 2014 er 31.05.2015 og regnskapet skal godkjennes av ordinær generalforsamling innen 30.06.2015. Dersom en har behov for utsettelser på levering av ligning må en enten søke selv og hvor en da kan få godkjent 14 dager utsettelse eller ta kontakt med regnskapsfører eller revisor som har mulighet for å søke utsettelse på 10 % av sine kunder med 1 mnd. fra 31.05.  Regnskapet skal være godkjent gjennom generalforsamlingen innen 30.06 og må være innsendt til Br.registeret elektronisk innen 31.08.2015

 

Utbytte og ekstraordinært utbytte

Vi ser at det er noe usikkerhet rundt regler om utbytte og ekstraordinært utbytte. Etter endringen av aksjeloven 01.07.2013 kan selskap ta ut tilleggsutbytte gjennom ekstraordinær generalforsmaling basert på siste godkjente årsregnskap. Tilleggsutbytte kan baseres på tidligere godkjent regnskap helt frem til at neste års regnskap godkjennes. Dersom ett selskap ønsker å ta ut utbytte basert på resultat i regnskapsår som ikke ennå er avlagt, må dette gjøres på grunnlag av en revidert mellombalanse for dette året og godkjennes gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

 

MVA på kaffeautomater

Kaffeautomater som er plassert i kantine/spiserom gis det fullt fradrag for mva på anskaffelse og vedlikehold. Kaffeautomater som er plassert i andre deler på arbeidsplassen gis det ikke mva fradrag for. På kjøp av tilbehør som kaffe/te og annet til kaffemaskin gid det uavhengig av plassering ikke fradrag for mva.

 

Forsinkelsesgebyrer på for sent innsendt årsregnskap

Tidligere fikk selskap som ikke hadde sendt inn årsregnskap innen frist 31.08 brev om dette fra Br.registeret. I fra og med årsregnskapet 2013 har ikke Br.registeret sendt brev om dette men kun e-post basert på informasjon liggende i altinn. Dette har resultert i at mange ikke har vært klar over at regnskapet for 2013 ikke har vært innsendt. Det er derfor svært viktig at selskapet og styret som er ansvarlig for dette følger opp at årsregnskap er innsendt innenfor frist.

Verdivurderinger av selskaper og andre tjenester

MPR Rådgivning som er del av MPR Gruppen yter bistand til selskap med mange ulike økonomitjenester. Verdivurderinger til bruk ved kjøp/salg av aksjer eller selskaper gis nå til faste priser. Se gjerne vår hjemmeside for ytterligger informasjon.

Nyhetsbrev 1-2015

Av Nyheter

A-ordningen

Det nærmer seg nå raskt frist for første innsendelse av lønn etter nye regler (A-ordningen) Fristen er 5. februar og det blir spennende å se erfaringen som gjøres av dette. Det nye er at lønn nå rapporteres etter kontantprinsippet og innen den 05. i påfølgende mnd. Eksempelvis all utbetalt lønn i januar 2015 skal rapporteres 05. februar. I tillegg til lønn skal også fravær, permisjoner, endring av lønn, endring av stillingsprosent etc. innrapporteres. Har dere spørsmål knyttet A-ordningen ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Årsavslutning 2014 og frister

Regnskap for 2014 avsluttes nå fortløpende og det er viktig at all informasjon og bilag som gjelder 2014 overleveres deres regnskapsfører slik at en slipper unødige forsinkelser. Frister for innlevering av likningsdokumenter for selskaper er 31.05 og årsregnskapet skal godkjennes og fastsettes innen 30.06. Frist for innlevering av regnskap til Br.regsiteret er 31.08. Husk at regnskapsfører og revisorer også tar ferie, slik at det viktig å være i god tid og følge de frister som dere har fått fra deres regnskapsfører/revisor for å sikre at det ikke påløper gebyrer.

Lån fra eiere til selskapet

Dersom det gjøres innskudd fra aksjonær til selskapet uten at det er formalisert. (Uformelle aksjonærinnskudd) har aksjonæren ikke krav på å kunne få dette utbetalt igjen fra selskapet. Dersom en foretar en slik utbetaling av formelle aksjonærinnskudd er dette å se på som utbytte og skattepliktig for aksjonæren. Dette betyr at aksjonærene da vil få en dobbeltbeskatning. Det er derfor svært viktig å tenke nøye igjennom hvordan innskudd fra aksjonær formaliseres og om det gjøres som lån eller endring av selskapets egenkapital.

Etablering av nytt AS

Det etableres stadig mange nye selskaper og det er svært viktig at en ved oppstart tenker nøye igjennom både valg av selskapsform, eierskap, aksjonæravtaler etc. MPR Gruppen har på sin hjemmeside www.mprg.no en egen side rundt dette «stifte as» og hvor en kan se nyttige tips. Vi gjør også hele prosessen ved stiftelse av nytt AS for deg for NOK 2 400. Vi kommer gjerne med gode råd til deg ved en slik prosess.

TIDSFRISTER BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Av Nyheter

I forbindelse med fusjoner, fisjoner, kapitalendringer mv. er det ofte ønskelig at gjennomføringen blir registrert i Brønnøysundregistrene før årsskifte. Det er derfor viktig å tenke på dette allerede nå, slik at man rekker tidsfristene. Brønnøysundregistrene har gått ut med følgende tidsfrister om man skal ha alt ferdig registrert før årsskifte:

Elektroniske meldinger via Altinn:

 • Melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret inne 20. oktober.
 • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør være sendt innen 10. desember for at meldingen skal bli registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir:

 • Melding om beslutning bør være mottatt innen 1. oktober.
 • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør være mottatt inne 30. november.

Meldinger som er kommet til Brønnøysund etter den tid kan man ikke garantere at blir registrert innen utgangen av året. Det er også en forutsetning at meldingene er fullstendige. Dersom tilleggsinformasjon må ettersendes etc kan det være vanskelig å rekke tidsfristene. Vår anbefaling er derfor at dere planlegger og sender meldinger i god tid før overnevnte tidsfrister.

Se følgende link for ytterligere informasjon: http://www.brreg.no/nyheter/2014/09/registrering-foer-arrskiftet.html

Vi kan bistå med de fleste typer registreringer. Ta kontakt så hjelper vi gjerne.

 

A-ORDNINGEN INNFØRES FOM 01. JANUAR 2015

Av Nyheter

Fra og med 01. januar 2015 blir det innført en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger kalt «A-ordningen». Denne ordningen erstatter blant annet:

 • AA-registermelding
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Terminoppgave

Formålet med ordningen er å forenkle innrapporteringen ved at A-melding erstatter en rekker rapporteringer til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Rapportering som gjelder 2014 gjøres på «gamle måten», dette gjelder også rapportering som utføres i 2015.

 ETT GODT RÅD ER Å BEGYNNE FORBEREDELSENE NÅ!

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi bistå med implementeringen av den nye ordningen.

Nedenfor følger aktuelle linker til nyttig informasjon om den nye ordningen:

https://www.altinn.no/A-ordningen/

Informasjonbrev revisjon år 2013

Av Nyheter

Informasjonsbrev årsoppgjøret 2013

Vi benytter anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år. Et nytt år betyr samtidig avslutning av det gamle og at årsoppgjøret er i gang. I den forbindelse ønsker vi å komme med informasjon knyttet til revisjon av deres regnskap for år 2013.

Frist for levering av regnskap og likningsdokumenter

Frist for elektronisk levering av likningsdokumenter er 31.mai, mens fristen for å godkjenne regnskapet i generalforsamling er 30. juni. Erfaringsmessig har vi en stor arbeidsbelastning i perioden april-juni. Det vil derfor være en fordel for oss om vi kan motta regnskapet til revisjon så tidlig som mulig og vi antar at dette også vil være i selskapets interesse.

På grunn av stadig mer omfattende dokumentasjonskrav kan vi ikke garantere at regnskap vi mottar etter 15. april vil kunne bli ferdig revidert innenfor lovpålagte frister. Dersom regnskapet leveres forsinket kan konsekvensen bli at selskapet ilegges forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregistret samt tilleggsskatt og forsinkelsesgebyr knyttet til skjønnsligning. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan belastes for dette dersom regnskapet leveres til revisjon etter overnevnte frist eller at oversendt regnskap er mangelfullt dokumentert.

Dersom dere per dags dato ikke har avklart tidspunkt for revisjon, ber vi om at selskapet tar kontakt slik at vi felleskap kan avtale en plan for gjennomføring og ferdigstillelse av regnskapet for 2013.

Dokumentasjonskrav

Ved utarbeidelse av årsregnskapet krever bokføringsloven at alle balanseposter som ikke er ubetydelige skal avstemmes og dokumenteres. For at revisjonen skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig er det avgjørende at påkrevde avstemminger samt relevant dokumentasjon foreligger på oppstartstidspunktet.

I utsendt informasjonsbrev er det vedlagt sjekkliste for dokumentasjonskrav ved utarbeidelse av årsregnskap. Sjekklisten er å anse som et hjelpemiddel til å oppfylle bokføringslovens krav til dokumentasjon ved utarbeidelse av årsregnskap. Vi ber selskapet benytte denne for å sikre mest mulig fullstendig dokumentasjon. Listen er ikke å anse som uttømmende og andre punkter kan også være aktuelt for deres selskap. Dersom punkter i listen ikke er aktuelt for deres selskap merkes disse IA. Listen kan gjerne sendes til oss sammen med regnskapet til revisjon.

Avslutning

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer knyttet til brevet eller andre forhold vedrørende revisjonen av deres regnskap imøteser vi tilbakemelding. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid for det kommende årsoppgjøret.

 

 

 

Aktuelle nyheter fra år 2014

Av Nyheter

Noen viktige regelendringer og aktuelle nyheter fra år 2014.

 • Oppbevaringstid for regnskapsmateriell endret fra 10 år til 5 år. NB! Ved en inkurie melder finansdepartememntet at loven ikke har trått i kraft men at dette vil gjøres snarest, så intill videre gjelder 10 års oppbevaringsplikt.
 • Det vil om kort være mulig til å kunne se hvilke selskaper som er frivillig mva registrert i Br.registeret.
 • Omdannelse i fra NUF til AS. For gjennomføring av dette i år 2014 må dette gjøres innen 30.06.2014.
 • Skattesatsen på alminnelig inntekt er endret fra 28 % til 27 % fra 01.01.2014
 • Arveavgiften er avviklet fra 01.01.2014
 • Nye regler for beskattning av telefoni og bredbånd hvor det er innført en ny sjablongmetode som gir inntektstillegg på de som for dekket slike tjenester på 4 392 kroner i året uavhengig av anntall tjenester som dekkes.
 • Kompensasjon ved forsinket betaling i stedenfor purregebyr i næring. En kan nå velge å kreve standard kompensasjon på 320 kroner i stedenfor purregebyr ved forsinket betaling.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss

 

 

Endring av selskapsnavn

Av Nyheter

09.09.2013 har Magnussen & Partner Revisjon AS byttet navn til MPR Revisjon AS og Orakel Regnskap AS til MPR Regnskap AS. Sammen med MPR Rådgivning AS kaller vi oss samlet for MPR Gruppen.

Vi er de samme menneskene og det er ingen driftsendringer forøvrig. Bakgrunn for navneendringen er at vi ønsker å ses på som en samlet enhet og komplett kompetansehus innenfor økonomi.

Vi ser frem til ett godt samarbeid videre med gamle og nye kunder