Skip to main content

Fredag 20.03.20 ble flere av tiltakene som Stortinget har snakket om den siste uken vedtatt. I tillegg var Stortinget/Regjeringen raskt ute med både nye tiltak og små endringer i tidligere tiltak. Under har vi listet opp de mest sentrale tiltakene fra torsdag og fredag. Det verserer mange ulike versjoner av tiltak både i media og på ulike nettsider. Vi prøver å forholde oss til informasjon fra Stortinget/Regjeringen. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Arbeidsgiveravgift

  • Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020. Utsettelsen av forfallstidspunktet vil ikke få betydning for arbeidsgivers plikt til å rapportere i a-meldingen, hvor fristen fremdeles vil være den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser.
  • Regjeringen foreslår en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder.

Forskuddsskatt

  • Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020. Dette gjelder selskapsskatter mv. fra upersonlige skatteytere utenom petroleum og skatt på overskudd.

Merverdiavgift

  • Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Det er ingen endringer i leveringstidspunkt for første termin.
  • Regjeringen forslår midlertidig å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 %. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Statlige lånegarantier

  • Regjeringen foreslår en ny lov om statlig garanti for lån. Formålet med loven er å styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Garantiordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19-utbruddet. Staten vil etter forslaget garantere for 90 pst. av lånebeløpet. Ordningen vil gjøre det mindre risikabelt for finansforetakene å gi lån til bedrifter med likviditetsmangel, og dermed bidra til at levedyktige bedrifter i norsk næringsliv kan komme seg gjennom krisen. Det foreslås en samlet garantiramme på 50 mrd. kroner.
  • Finansdepartementet foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond (obligasjonsfondet), som ble opprettet i forbindelse med finanskrisen i 2009, og avhendet i løpet av 2014. Fondet skal å bidra til økt likviditet og kapital til obligasjonsmarkedet gjennom kjøp av rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper. Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av obligasjonsfondet og plasserer det som et separat kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Obligasjonsfondet etableres med en ramme for obligasjonskjøp på inntil 50 mrd. kroner, og Folketrygdfondet vil få i oppgave å investere fondet i ordinære obligasjonslån til markedsmessige vilkår etter et mandat fastsatt av departementet.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Stortinget, Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under