Skip to main content

Stortinget kom mandag 16.03.2020 med en rekke forslag til tiltak for å kunne redusere de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Forslaget har fått flertall i Stortingets førstegangsbehandling, men må fortsatt gjennom annengangsbehandling (torsdag) og signering av Kongen og statsministeren i «Kongen i Statsråd» (fredag). Det er foreløpig bred politisk enighet om forslagene og det er dermed lite som tyder på at de ikke vil vedtas fredag.

Som din regnskapsfører/revisor/rådgiver føler vi det er vår plikt å opplyse både deg som kunde og alle andre interesserte om hva forslagene inneholder og i tillegg komme tips til hva man kan gjøre i disse turbulente tidene.

Informasjonen vi her presenterer er den informasjonen vi vet per nå vil bli vedtatt på fredag. Vi har stor forståelse for at det i disse dager er mye informasjon å ta til seg og prosessere, men mange har ulike behov når det kommer til hvilken informasjon som anses relevant for seg og sin bedrift. Vi ønsker å hjelpe alle etter beste evne. Dersom du skulle ha spørsmål om hvordan disse tiltakene påvirker deg selv eller din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

Fakta om forslagene til vedtak fra Stortinget

Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt (heretter omtalt som partiene) om første fase av økonomiske tiltak (A-E) for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge.

A) TILSTREKKELIGE MIDLER TIL KRISEHÅNDTERING I FØRSTE LINJE

Partiene forutsetter at alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp mm knyttet til koronapandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, løpende tilføres de midler som trengs. Partiene legger til grunn at regjeringen når nødvendig legger frem ytterligere forslag, og partiene er beredt til å sørge for at Stortinget bevilger nødvendige økonomiske midler for å håndtere krisen.

Partiene ber regjeringen legge til rette for at involverte offentlige instanser som skal håndtere koronapandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

B) SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET

Situasjonen for svært mange ansatte, bedrifter og selvstendig næringsdrivende er svært alvorlig og raskt eskalerende. Allerede har et stort antall bedrifter i et bredt spekter av bransjer varslet om oppsigelser, permitteringer og mulige konkurser. Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak med rask effekt for å sikre næringsdrivendes likviditet.

Stortinget vil gi regjeringen full støtte til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen.

C) PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene, knyttet til koronapandemien. Samtidig mener partiene det i denne situasjonen er viktig å se reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger i sammenheng, og at regelverket så langt som råd er likt, uavhengig av om arbeidstaker er permittert, syk, hjemme med barn eller i karantene. Partiene er opptatt av å redusere kostnader for næringsdrivende knyttet til omsorgspenger og sykepenger, bedre inntektsdekning for arbeidstakere ved permittering og for selvstendig næringsdrivende ved inntektstap som følge av koronapandemien.

Partiene er enig om følgende tillegg til regjeringens forslag:

Permittering
 • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvorav staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.
Sykepenger
 • Stortinget ber regjeringen om at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.
Omsorgspenger
 • Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger.
 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien.

Alle punktene over er midlertidige ordninger inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

D) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Stortinget ber regjeringen:

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020 og har således tilbakevirkende kraft.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

E) SOSIALE YTELSER

Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Tiltakspakker

Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten.

Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.

Regjeringen vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

Hvordan bedre likviditeten?

I tillegg til konkrete tiltakspakker fra staten må man også tenke nøye gjennom om det er noe bedriften selv kan gjøre for å komme gjennom den utfordrende tiden alle står i nå. Nedenfor har vi satt opp noen punkter det kan være greit å tenke gjennom:

 • Har huseier mulighet til å lempe på husleien, eller gi utsettelser mv i en periode?
 • Dersom selskapet har lån kan det være muligheter for å søke om avdragsfrihet i en periode.
 • Ved betalingsvansker, snakk med leverandører om utsettelse og søk om økt leverandørkreditt.
 • Vær tidlig ute med fakturering. Vær obs på at det her vil være kunder som også sliter med likviditeten, men de kundene som har mulighet får da betalt raskere.

Generelt vil vi også råde alle til å følge godt med i media. Det er mye som endres fra dag til dag. Vi vil holde oss oppdatert og løpende publisere ny informasjon ved behov.

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Stortinget, Regjeringen, Regnskap Norge

Del innholdet ved å bruke ikonene under