Skip to main content

Torsdag 02.04.20 la Regjeringen frem en kompensasjonsordning som skal sikre penger i kassen til selskaper med sviktende omsetning på grunn av Covid-19. Hovedfokuset for ordningen er å sikre selskaper en viss dekning av uunngåelige faste kostnader. Vi vil her presentere hvordan selskaper skal få nytte av ordningen og de kravene som stilles for å kunne motta penger. Dersom du er usikker på noe rundt ordningen eller har behov for hjelp i den forbindelse, ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss eller send oss en henvendelse.

Den magiske formelen

Kompensasjonen skal i første omgang være en måned-for-måned kompensasjon fra mars til mai, men kan utvides basert på løpende vurdering av koronasituasjonen. Selve kompensasjonen beregnes ut fra en bestemt formel. Formelen kan ved første øyekast se komplisert ut, men la oss se nærmere på detaljene.

Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (faste kostander – egenandel) x justeringsfaktor

Omsetningsfall i % – Den prosentvise nedgangen selskapet har hatt i omsetning i løpet av én måned sammenlignet med samme måneden i fjor. Selskaper som ikke hadde drift i tilsvarende måned i fjor kan bruke snittet av januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Faste kostnader – Uunngåelige faste kostnader. Følgende faste kostnader er foreløpig nevnt i denne forbindelsen:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnad

Hva som helt konkret gjelder som uunngåelige faste kostnader vil komme i forskrift fra Finansdepartementet.

Egenandel – For de selskapene som ikke ble pålagt av staten å stenge tidligere i mars er det en egenandel på 10 000 kr i måneden. For de selskapene som ble pålagt å stenge er egenandelen 0 kr.

Justeringsfaktor – For de selskapene som ikke ble pålagt av staten å stenge tidligere i mars er det en justeringsfaktor på 0,8. For de selskapene som ble pålagt å stenge er justeringsfaktoren på 0,9.

Eksempel

Kompensasjon kontantstøtte

I eksemplene over har vi illustrert hvordan kompensasjonsordningen vil slå ut for selskaper i ulike bransjer med litt ulike forutsetninger. Vi ser allikevel at ikke alle selskapene har fått den kompensasjonen formelen tilsier. Dette er på grunn av at det foreligger ulike forutsetninger for å kunne motta kompensasjonen.

Forutsetninger

Den første forutsetningen som ligger til grunn er at omsetningsfallet minimum må være 20 % for mars. For april og mai må omsetningsfallet være minimum 30 %. Den lavere satsen i mars skyldes at smittevernstiltakene først ble iverksatt 12. mars. I eksemplene over er det denne forutsetningen som gjør at restauranten ikke får kompensasjon da omsetningsfallet i mars ikke overstiger 20 %.

Den andre forutsetningen er at kompensasjonen minimum må være 5 000 kr. Dersom man ved utregningen kommer frem til at kompensasjonen vil utgjøre mindre enn 5 000 kr, bortfaller hele kompensasjonen. Dette er grunnen til at fysioterapeuten i eksempelet over ikke får kompensasjon.

Ordningen har også en begrensning. Kompensasjonen kan ikke overstige 30 000 000 kr pr. selskap. Det er grunnen til at hotellet i eksempelet vårt over får avkortet sin kompensasjon med ca. 6 MNOK. Det vil legges til grunn et høyere kompensasjonsbeløp for konserner ved senere tidspunkt.

Når?

Ordningen vil måtte godkjennes av ESA og skal gjennom Stortinget i dag (03.04.20). Myndighetene jobber iherdig med å få opp søkeportalen som skal benyttes. Dette gjør at den foreløpige åpningsdatoen av søkeportalen er satt til 17. april. Fra søkeportalen skal man kunne gå inn å søke med egenrapporterte tall for 2020 og utbetalingene vil skje kort tid etter søknad.

For å søke er det viktig å ha oppdaterte og nøyaktige regnskapstall for mars 2020. Ta kontakt med din regnskapsfører for å få dette på plass så fort som mulig.  Alle som søker må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det vil forekomme kontroll hvor tilbakebetaling av midler samt sanksjoner vil settes på plass ved forsøk på utnyttelse/juks/svindel.

Noen faller utenfor

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i Norge, men som ved alle ordninger er det noen som av ulike grunner faller utenom. De som faller utenfor ordningen er blant annet:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Vi gjør oppmerksom på at dette fortsatt er et utkast til forslag og at det fremover kan komme enkelte endringer i ordningen.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under