Skip to main content

Informasjonsbrev årsoppgjøret 2013

Vi benytter anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år. Et nytt år betyr samtidig avslutning av det gamle og at årsoppgjøret er i gang. I den forbindelse ønsker vi å komme med informasjon knyttet til revisjon av deres regnskap for år 2013.

Frist for levering av regnskap og likningsdokumenter

Frist for elektronisk levering av likningsdokumenter er 31.mai, mens fristen for å godkjenne regnskapet i generalforsamling er 30. juni. Erfaringsmessig har vi en stor arbeidsbelastning i perioden april-juni. Det vil derfor være en fordel for oss om vi kan motta regnskapet til revisjon så tidlig som mulig og vi antar at dette også vil være i selskapets interesse.

På grunn av stadig mer omfattende dokumentasjonskrav kan vi ikke garantere at regnskap vi mottar etter 15. april vil kunne bli ferdig revidert innenfor lovpålagte frister. Dersom regnskapet leveres forsinket kan konsekvensen bli at selskapet ilegges forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregistret samt tilleggsskatt og forsinkelsesgebyr knyttet til skjønnsligning. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan belastes for dette dersom regnskapet leveres til revisjon etter overnevnte frist eller at oversendt regnskap er mangelfullt dokumentert.

Dersom dere per dags dato ikke har avklart tidspunkt for revisjon, ber vi om at selskapet tar kontakt slik at vi felleskap kan avtale en plan for gjennomføring og ferdigstillelse av regnskapet for 2013.

Dokumentasjonskrav

Ved utarbeidelse av årsregnskapet krever bokføringsloven at alle balanseposter som ikke er ubetydelige skal avstemmes og dokumenteres. For at revisjonen skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig er det avgjørende at påkrevde avstemminger samt relevant dokumentasjon foreligger på oppstartstidspunktet.

I utsendt informasjonsbrev er det vedlagt sjekkliste for dokumentasjonskrav ved utarbeidelse av årsregnskap. Sjekklisten er å anse som et hjelpemiddel til å oppfylle bokføringslovens krav til dokumentasjon ved utarbeidelse av årsregnskap. Vi ber selskapet benytte denne for å sikre mest mulig fullstendig dokumentasjon. Listen er ikke å anse som uttømmende og andre punkter kan også være aktuelt for deres selskap. Dersom punkter i listen ikke er aktuelt for deres selskap merkes disse IA. Listen kan gjerne sendes til oss sammen med regnskapet til revisjon.

Avslutning

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer knyttet til brevet eller andre forhold vedrørende revisjonen av deres regnskap imøteser vi tilbakemelding. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid for det kommende årsoppgjøret.