Skip to main content

Regjeringen la rett før helgen frem forslag til statsbudsjett for 2017. Vi vil her trekke frem de endringene vi mener er viktigst for våre kunder og samarbeidspartnere.

Reduksjon av skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25% til 24%, denne endringen vil gjelde både for selskaper og privatpersoner.

Innføring av finansskatt

Det foreslås å innføre en finansskatt for foretak i finans- og forsikringsbransjen med ansatte. Finansskatten innføres i form av en ekstraskatt på 5% av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samtidig som skatten på alminnelig inntekt ikke reduseres til 24%, men holdes på 25%.

Avskrivninger

Ordningen med 10 % startavskrivning i anskaffelsesåret på driftsmidler i saldogruppe «d» avvikles.

Formuesbeskatning

Regjeringen foreslår å innføre 10% verdsettelsesrabatt av aksjer, grunnfondsbevis, andeler i verdipapirfond, andel av formue i deltakerlignet selskap og driftsmidler i 2017. Verdien av gjeld som tilordnes eiendelen reduseres også med 10%. Denne verdsettelsesrabatten vil kun gjelde for formueskattepliktige skattytere. Det legges opp til at denne satsen skal økes til 20% i 2018.

I dag er det allerede en rabatt ved verdsettelse av næringseiendom på 20%, det legges opp til å beholde denne rabatten i 2017.

Aksjesparekonto

Det foreslås en ordning hvor privatpersoner kan opprette en aksjesparekonto, denne kontoen kan benyttes til investeringer i børsnoterte selskaper og fond. Gevinster og tap ved realisasjoner av investeringer på denne kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen. Dette gjelder dog ikke for utbytte, det skal fortsatt skattlegges når det utbetales.

Økning av oppjusteringsfaktoren på utbytte

Det ble i 2016 innført ordning hvor man oppjusterte utbyttegrunnlaget med oppjusteringsfaktor på 1,15 før man beregnet skatten. Denne oppjusteringsfaktoren foreslås økt til 1,24 for 2017.

Oppjustering av trinnskattesatsene

Det ble i 2016 innført et trinnskattesystem skattesatsene i de ulike trinnene økes i 2017. Trinnene og satsene er foreslått som følgende:

–          Inntekt over 164 100kr skattlegges med 0,93%

–          Inntekt over 230 950kr skattlegges med 2,41%

–          Inntekt over 580 650kr skattlegges med 11,52%

–          Inntekt over 934 050kr skattlegges med 14,52%

Disse økningene i satsene for trinnskatten kombinert med reduksjon av skatt på alminnelig inntekt gir en reduksjon i marginal skattesats på 0,2%.

Avslutningsvis vil vi presisere at dette er forslag og at de kommende forhandlingene i Stortinget vil kunne gi endringer.