Skip to main content

Regjeringens statsbudsjett for 2016 ble lagt frem i dag og vi har da viet nyhetsbrevet til dette da det er mange endringer som påvirker både selskaper og personer. Listen over endringer nedenfor er ikke uttømmende, men de vi har ansett som viktigst og som vedrører skatt og avgifter for våre kunder.

Forslag til endring av skattesats for selskaper i fra 2016

Det er foreslått å endre skattesatsen fra 27 % til 25 % med virkning fra året 2016. En legger også opp til at denne videre skal reduseres til 22 % innen år 2018.

Fordring mot aksjonær og nærstående blir skattlagt som utbytte i fra 07.10.2015

Regjeringen foreslår at fordringer mot aksjonær og nærstående til aksjonær som gis etter 07.10.2015 skal skattlegges som utbytte. Det har vært stort fokus og brukt mye tid i fra skattemyndigheter på kontroll av fordringer mot aksjonær og som nå vil bli enklere å håndtere. Fordringer som er i henhold til lov og regler og tatt opp før 07.10.2015 følger avtalen videre. Dersom det gjøres endringer i låneavtalen (eksempelvis forlengelse eller mislighold) vil hele fordringen skattlegges som utbytte.

Endring av skattesats på alminnelig inntekt og innføring av trinnskatt

Det foreslås at toppskatt slik den har vært tidligere erstattes med en trinnskatt som beregnes på personinntekt. Det er lagt opp til fire trinn og hvor satser er foreslått som følgende:

  • Inntekt over NOK 158 800 skattlegges med 0,8 %
  • Inntekt over NOK 224 900 skattlegges med 1,6 %
  • Inntekt over NOK 565 400 skattlegges med 10,6 %
  • Inntekt over NOK 909 500 skattlegges med 13,6 %

Marginalskatten blir med dette forslaget på 46, 7 %

Endring på utbytteskatt for personlige aksjonærer

Pr i dag har utbytte til personlige aksjonærer blitt beskattet med 27 %. Det er nå foreslått at skatt på utbytte vil bli på 25 %, men at skatten beregnes ved at en multipliseres utbyttegrunnlaget med en oppjusteringsfaktor på 1,15. Dette betyr at ved et utbytte på NOK 100 000, vil den reelle skattesats før skjerming bli på 28,75 %. Det er lagt til grunn at dersom skatt på alminnelig inntekt blir redusert i årene fremover vil også oppjusteringsfaktoren øke.

Foreslåtte endringer innenfor mva området

Dagens mva sats på lav sats område foreslås øket fra 8 % til 10 %. Det er ellers ikke foreslått andre endringer i satser, men innen elektroniske nyhetstjenester vil det komme vesentlige endringer som ikke gås nærmere inn på her.