Skip to main content

Endringer i aksjeloven fra og med 01. juli 2013

Endringer i aksjelov har nå trått i kraft fra 01. juli 2013. Endringen og moderniseringen av aksjeloven er ment å kunne gjøre hverdagen for mindre selskaper enklere.

Endringer med størst betydning er:

  • Utbytte – Større fleksibilitet knyttet til utdelinger gjennom året og beregninger for maksimalt utbytte er  endret.
  • Styre – Det er nå nok at det sitter en person i styret.
  • Stiftelse av selskap – En trenger ikke lenger åpningsbalanse ved nystiftelse av aksjeselskap med kontantinnskudd. Det vil komme en enklere og elektronisk stiftelse av selskaper.
  • Styremøte – ikke lenger krav om fysisk styremøte ved behandling av årsregnskapet.
  • Generalforsamling –  det er nye regler om forenklet generalforsamling uten krav om fysisk møte
  • Egne aksjer – 10 % reglene om egne aksjer er fjernet og selskapet kan nå eie egne aksjer så lenge aksjekapitalen med fradrag for pålydende av egne aksjer overstiger minstekravet til aksjekapital som nå er TNOK 30.
  • Overkursfond – overkursfondet skal ikke lenger være en del av selskapets bundne egenkapital og er å anse som fri egenkapital. Grunnlaget for utbytte vil som følge av dette økes.

Ta gjerne kontakt om en har spørsmål knyttet til endringene og hvilke påvirkninger dette har for ditt selskap