Skip to main content

Behov for nøkkelpersoner i en periode?

For selskaper som har hele eller deler av økonomifunksjonen i «eget hus» vil det noen ganger oppstå behov for kvalifiserte og erfarne ledere eller medarbeidere. Uforutsette hendelser kan gjøre at man trenger den type kompetanse på kort varsel. Dette kan tenkes å være tilfelle ved akutt sykdom, planlagte ansettelser det ikke ble noe av likevel, uforutsette endringer i selskapets aktivitet mv.

Hva kan vi bidra med

I vår organisasjon finner du høyt kvalifiserte og erfarne revisorer, regnskapsførere og personer med ulik økonomisk utdannelse og erfaring. Vi har ressurser tilgjengelige for å kunne bistå ved ulike behov i din organisasjon.

Etter at vårt oppdrag er ferdig og dere har ansatt en fast person i aktuell stilling har vi erfaring med at det likevel vil kunne være en del spørsmål mv. i en periode. Vi tilbyr derfor en «nedtrappingsplan» hvor vårt bidrag reduseres etter hvert som behovet minsker. Eventuelt så kan vi også tilby bistand etter endt oppdrag på timesbasis.

Nedenfor finner du litt mer informasjon om hva vi kan bidra med:

  • Økonomisjef, regnskapssjef controller
  • Spesialiserte regnskaps og økonomi tjenester

Hvor (geografisk) vi kan bistå

Vårt kontor er lokalisert i Oslo sentrum, så i utgangspunktet tilbyr vi denne type tjenester i Oslo området. Det vil si at vi dekker Oslo og store deler av Akershus. I tilfeller hvor det er tilstrekkelig at hoveddelen av jobben kan utføres på vårt kontor vil også oppdrag med utgangspunkt i andre lokalisasjoner kunne være mulig å betjene på en tilfredsstillende måte.

Økonomisjef, regnskapssjef, controller

I en del tilfeller vil det være behov for raskt å ha tilgang til høyt kvalifiserte personer. Dette kan ofte være en utfordring da aktuelle personer kan være vanskelige å finne, har lang oppsigelsestid i nåværende stillinger etc.

Mange av de ansatte i MPR Gruppen har jobbet med en hel rekke bedrifter i mange ulike bransjer og av varierende størrelse. Vi kjenner de formelle kravene til regnskap, rapportering etc. Selvfølgelig kjenner vi ikke din bedrifts interne rapporteringsrutiner og behov, men med bakgrunn i erfaring og samtaler er vi trygge på å få på plass en tilfredsstillende løsning i løpet av kort tid.

I selskap med utenlandske eiere og hvor man løpende rapporterer til utenlandske eiere/ledelse ser vi at rapporteringen i en del tilfeller er noe forskjellig fra hva det er i «norske» selskaper. Det er ulike grunner til dette, men noe skyldes nok at man må tilpasse seg ulike kulturer og at rapporteringskravet derfor kan være ganske så detaljert og spesialisert. Vi har gjennom årene opparbeidet oss erfaring for å løse denne type problemstillinger.

Spesialiserte tjenester

  • Bokføring
  • Lønn og personale

I selskap der økonomifunksjonen er ivaretatt internt i organisasjonen og hvor økonomi/regnskapsavdelingen består av relativt få personer ser vi at det fra tid til annen oppstår behov for spesialiserte tjenester. Dette kan være behov for bistand til å håndtere den løpende bokføringen, håndtering av lønn for ansatte etc.

Våre regnskapsførere bistår i dag bedrifter med bokføring og andre regnskapsføringstjenester, håndtering av lønn for ansatte og andre tilsvarende tjenester for bedrifter i en rekke ulike bransjer og størrelser.

Skulle dere ha behov for tjenester beskrevet over i en kortere, eller lengre periode så er det noe vi kan bistå med. Vi har erfaring med denne type tjenester fra tidligere. Det vil derfor ta kort tid fra vi setter i gang med oppdraget til det fungerer tilfredsstillende.

Av ulike årsaker så kan det være behov for støtte eller bistand etter at eget personell er på plass igjen. Vi kan derfor etablere en egen avtale hvor vi bistår med faglige råd og hjelp ved behov. Dette kan vi få til via en fast avtale eller på timesbasis, alt etter hvilke behov dere har.