Skip to main content

Egenkapitaltransaksjoner

  • Fusjon og fisjon
  • Kapitalforhøyelse
  • Kapitalnedsettelse
  • Omdanning
  • Utbytte
  • Konsernbidrag
  • Egne aksjer
  • Avvikle selskap
  • Stifte selskap (link til egen side)

Fusjon og fisjon

I ulike faser av ett selskaps livssyklus kan en komme i situasjoner hvor en eksempelvis vurderer å slå sammen flere selskaper (fusjoner) eller det kan være aksjonærer i ett selskap som vil gå hvert til sitt og selskapet fisjonerer da eksempelvis ut deler av sin virksomhet.

Det finnes utallige varianter av fusjoner og fisjoner for å komme i en ønsket situasjon. Forutsetningen for de fleste fusjoner og fisjoner er at en ønsker å få gjennomført disse skattefritt. Det er da svært viktig at prosessen ved fusjoner og fisjoner gjennomføres på en riktig og trygg måte.  Vi bistår med slike prosesser og avtaler gjerne fastpris utfra omfang.

Kapitalforhøyelse og gjeldskonvertering

Vurderer du å styrke egenkapitalen i selskapet? Ofte vil det da være et naturlig steg å foreta en kapitalforhøyelse. Dersom et selskap har svak egenkapital eller av andre grunner har behov for å styrke selskapets egenkapital er ofte løsningen å gjennomføre en kapitalforhøyelse. Det er flere ulike måter man kan foreta en kapitalforhøyelse på.

En mulighet til å forhøye egenkapitalen er ved å skyte inn likvider i selskapet. Dette kan gjøres ved at eksisterende eiere øker pålydende på sine aksjer, eller at det utstedes nye aksjer til nåværende og/eller nye eiere. Ofte er dette en ganske enkel og rimelig løsning for å styrke egenkapitalen.

Dersom eierne har lånt inn mye penger til et selskap vil et alternativ være å konvertere gjeld mot eiere til egenkapital. I tillegg til å styrke egenkapitalen i et selskap vil det også være andre fordeler ved å omgjøre gjeld til egenkapital.

Kapitalnedsettelse

Det er også en god del bedrifter som har en høy innbetalt aksjekapital og hvor en ut fra selskapets omfang og risiko ikke nødvendigvis trenger en så høy egenkapital. Da kan en nedsettelse av kapital med utbetaling til aksjonær være en god løsning. Vi hjelper til med alt av dokumenter og bistand innen slike prosesser.

Omdanning

Driver du et enkeltpersonforetak, ANS eller NUF? Mulig du har tenkt på å endre selskapsform til AS. Det kan være gode grunner å omdanne og at dette er noe du bør vurdere nærmere.

Dersom du i dag driver Enkelpersonforetak og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig vil det basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.

Om du driver et typisk «NUF» selskap så kan det være at du har oppdaget at mulige kreditorer, leverandører, kunder eller andre aktører er skeptiske til å gjøre forretning med dere. Dette har blant annet bakgrunn i det noe frynsete rykte organisasjonsformen «NUF» har fått. Men også lovreguleringen er svakere for denne type selskaper enn hva den er for andre organisasjonsformer. Vi har erfart at mange derfor ser det som formålstjenlig å reorganisere virksomheten til AS.   

Omdanning er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskrift §11-20 Vi kan bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Utbytte

De tekniske reglene for utdeling av utbytte har etter hvert blitt noe lempet. Likevel er det viktig å være klar over de begrensningene som finnes. I tillegg, og like viktig, er det å være klar over de subjektive begrensningene som stilles. Dette går kort fortalt ut på at selskapet må ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utbytteutdelingen.

Vi bistår med utarbeidelse og dokumentasjon i forbindelse med utbytteutdelinger.

Konsernbidrag

Konsernbidrag benyttes for å utjevne skattebelastningen innad i et konsern. I hovedsak bistår vi eksisterende revisjons- og regnskapskunder med forhold rundt konsernbidrag. Skulle det være behov kan vi også bistå selskap som ikke allerede er kunde hos oss.

Egne aksjer

Noen ganger vil det kunne være hensiktsmessig at selskapet kjøper egne aksjer. Dette er det i hht. reglene i aksjeloven en viss åpning for. Vi kan bistå med å utrede muligheten for kjøp av egne aksjer, samt at vi bistår med utarbeidelse av nødvendige dokumenter.

Avvikling av selskap

Ved avvikling av et selskap er det viktig å passe på at prosessen foregår i henhold til fastsatte regler. Avviklingen skal sikre at restverdien av selskapet på korrekt måte tilfaller kreditorer og aksjeeiere.

Vi bistår med avviklingsprosessen. Eventuelt kan vi påta oss å revidere avviklingsregnskapet.