Forslag til statsbudsjett 2019

Av | Nyheter, Regnskap

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. I det store og hele er det ingen vesentlige endringer som er foreslått i årets statsbudsjett. Enkelte justeringer og endringer vil det alltid være. Vi har kommentert noen av de viktigste endringene som foreslått, og som vil ha betydning for bedrifter, ansatte og aksjonærer her.

 Endring av skattesats for alminnelig inntekt og oppjusteringsfaktor for utbytte:

Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 % til 22 %. Forslaget gjelder både for selskap og personer. At skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres er jo positivt for selskapene generelt. Dersom et selskap har et resultat før skatt på MNOK 1 så medfører endringen redusert skatt på TNOK 10.

Samtidig som skattesats for alminnelig inntekt reduseres så er det foreslått å øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,33 til 1,44. Dette medfører at effektiv skattesats på utbytte økes til 31,68 %, som er en endring på 1,09 %. Det vil si at om man ser selskapsskatt og utbytte under ett så økes skattebelastningen med ca. 0,1 % sammenlignet med gjeldende satser.

Skattefri kostgodtgjørelse

Regjeringen har foreslått å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 297 til kr 200. For dagsreiser over 12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 552 til kr 400.

Vær oppmerksom på at det stilles en del betingelser for at man skal få nyttiggjøre seg denne skattefrie kostgodtgjørelsen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt dette.

Gjør også oppmerksom på at høyere dokumenterte kostnader vedrørende denne typer reiser fortsatt vil være skattefrie.

Skattefrie personalrabatter

Stortinget vedtok i Revidert nasjonalbudsjett 2018 endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser. Regjeringen varslet at den ville komme tilbake til fastsettelse av beløpsgrensene for skattefrie personalrabatter og skattefri overtidsmat i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen foreslår at den skattefrie grensen for personalrabatter settes til 7 000 kroner. Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat settes til 200 kroner.

Formuesskatt

Det er foreslått å øke verdsettelsesrabatten på aksjer fra 20 % til 25 %. Videre er det foreslått å øke bunnfradraget med kr 20 000 til kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektefeller).

Ytterligere detaljer rundt statsbudsjettet finner dere på regjeringens egne hjemmesider www.statsbudsjettet.no

 

 

Frister i Foretaksregisteret – 2018

Av | Nyheter, Regnskap

Har du planer om selskapsendringer, kapitalendringer eller skal registrere andre meldinger i Foretaksregisteret i løpet av 2018? Foretaksregisteret har nå publisert hvilke frister som gjelder for å få meldingen registrert før årsskifte:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.
  • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør sendes til Foretaksregisteret før 12. desember. Etter den tid kan det være vanskelig å få meldingen registrert innen utgangen av året.
  • Vær oppmerksom på at ved innsending av meldinger på papir er fristene enda tidligere.

Se Foretaksregisterets egne nettsider for nærmere informasjon: https://www.brreg.no/nyhet/registrer-i-foretaksregisteret-innan-arsskiftet/

 

 

 

August 2018

Av | Nyheter, Revisjon
Sommeren er vel overstått for oss i MPR Gruppen og vi håper alle våre samarbeidspartnere har hatt en fin sommer.

Her kan dere lese litt av det som opptar oss nå i høst

Revisjon:

For MPR Revisjon er høsten en tid for planlegging av nytt revisjonsår. Planlegging er noe vi utfører på alle våre revisjonskunder for å sikre en effektiv og god gjennomføring av revisjonen. I tillegg så vil vi gjennomføre en revisjon av regnskapene så langt de er ført hittil i 2018, eller interimsrevisjon som det heter. Disse fasene er også animert i videoen som finnes på våre hjemmesider og på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A_-wwOG5Ddk

Regnskap:

I forbindelse med at MPR Regnskap har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem er vi i ferd med å implementere dette regnskapssystemet hos mange av våre kunder. En del av våre kunder benytter allerede Tripletex. Vi skal gjøre vårt ytterste for at overgangen til nytt regnskapssystem blir så smidig som mulig.

For ordensskyld så vil vi opplyse om at de som har valgt andre løsninger i fht regnskapssystem så vil det, selvfølgelig, gå helt fint.

Ved spørsmål så er det bare å kontakte oss, så skal vi være behjelpelig med å svare så langt det lar seg gjøre.

Håper alle blir fornøyd, sjekk gjerne ut Tripletex sin hjemmeside for ytterligere informasjon: https://www.tripletex.no/

 

Rate oss på Google!

IAPA konferansen 2018

Av | Nyheter

MPR Gruppen er medlem av IAPA, som er et internasjonalt nettverk av revisorer, regnskapsførere, advokater og rådgivere. MPR Gruppen har vært medlem siden 2009 og vi har siden den gang knyttet kontakter med samarbeidspartnere i mange ulike land.

I slutten av mai arrangerte IAPA sin årlige europeiske konferanse i Oslo. Konferansen samlet delegater fra 14 land, og ulike temaer innenfor aktuelle fagfelt stod på programmet. I tillegg var det en god anledning for å utveksle erfaringer, samt å bli bedre kjent med våre utenlandske kollegaer.

Et av våre hovedmål med medlemskap i IAPA er å kunne tilby våre kunder internasjonale kontakter innen vårt fagfelt og som vi er trygge på leverer tjenester av høy kvalitet.

Du kan lese mer om konferansen ved å følge denne linken: https://www.iapa.net/news/latest-news/iapas-2018-emea-conference-oslo-norway

 

Nyhetsbrev frebruar 2018

Av | Nyheter

Digital sykmelding på Altinn

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Velger arbeidstakeren å sende sykmeldingen og søknaden digitalt, må arbeidsgiveren hente informasjonen gjennom Altinn. Vi vet at flere arbeidsgivere hadde problemer med å finne sykmeldingen på Altinn da de var logget på juridisk enhet (selskap). Det anbefales ved pålogging å skrive selskapsnavn og velge «Underenhet» som har egen org. nr. og er tilknyttet til NAV sine tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for hjelp med dette.

GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk rett gjennom ny personvernlov 25. mai 2018. Etter de nye reglene vil mange virksomheter bli pålagt å opprette et personvernombud. Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at den behandlingsansvarlige/databehandleren overholder reglene om behandling av personopplysninger. Dersom det ikke opprettes et personvernombud bør virksomheten dokumentere de vurderingene som er foretatt, med mindre det er helt opplagt at virksomheten ikke har en slik plikt. Datatilsynet har laget en veileder som inneholder den nærmere informasjon.

Info om kassasystem

Vi vil minne om nytt regelverk for kassasystemer som trådte i kraft 1.januar 2017. Det er frist for å få nytt system på plass 1.januar 2019. Gamle kassasystemer må oppgraderes for å tilfredsstille de nye kravene og dersom oppgradering ikke er mulig må det anskaffes nytt kassasystem.

Årsberetning

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger pliktig med årsberetning for små selskaper.

Nyhetsbrev desember

Av | Nyheter

Aksjonærregister

Frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Som i fjor er konsekvensene av manglende innlevering at Skatteetaten mangler grunnlag for å sende ut aksje og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer og at det påløper tvangsmulkt. Tvangsmulkten er på 1049 kr per dag og løper frem til oppgaven blir levert. Det er satt en maksgrense på 50 rettsgebyr. Dersom dere ønsker bistand med utfyllingen er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skattelegging av diett

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av disse satsene blir fra neste år skattepliktig for mottaker, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette gjelder alle diettsatser.

 

Digital sykemelding

Fra 15. januar skal hele landet over på digital sykmelding. Dette er en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk og kan sende inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert. Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

 

Varetelling

Vi minner alle som har varelager og kontantkasse om å foreta telling av disse ved årsslutt.

 

Nyhetsbrev oktober 2017

Av | Nyheter

Endringer i aksjeloven

Den 01. juli 2017 trådte flere endringer i aksjeloven i kraft. De viktigste endringene her er at morselskap kan fravelge revisjon når konsernet som helhet er innenfor terskelverdiene for revisjonsplikt. Det er åpnet opp for flere digitale løsninger, blant annet at deltakelse på generalforsamling kan gjøres ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel, kommunikasjon kan gjøres elektronisk og det er adgang til å benytte elektronisk signatur.

For å tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon ble det også krav til registrering av digital adresse i aksjeeierboken. Vi kan gjerne bistå dere med å sette opp aksjeeierbok med digital adresse. Ta kontakt dersom dere ønsker det.

Aksjesparekonto

Det har kommet en ny kontotype som alle som eier fond eller aksjer bør vurdere å benytte. Denne kontoen gjør at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer og fond uten at det utløser skatt på gevinst med en gang. Skatt på gevinstene kommer først når du tar pengene ut fra aksjesparekontoen. Det er også innført en overgangsordning som gjør at du kan flytte aksjer og fond som du eier i dag over på en aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Dette skatteamnestiet skulle i utgangspunktet kun vare ut 2017, men regjeringens lekkasjer fra statsbudsjettet 2018 viser at perioden utvides til å gjelde ut 2018.

Individuell pensjonssparing

Regjeringen innfører en ny ordning med skattegunstig individuell pensjonssparing (IPS). Denne ordningen går ut på at man blir gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd og blir skattlagt som alminnelig inntekt når det tas ut igjen. Innestående midler er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastning. Årlig sparebeløp er satt til opptil 40 000 kroner. Man kan først starte årlig utbetaling etter fylte 62 år.

Personvernregler

Fra mai 2018 trer nye personvernregler i kraft. De største endringene er at bedrifter må kartlegge alle personopplysninger de innehar og gjøre en risikovurdering av disse, en plikt til å ta hensyn til personvern i alle systemer, rett til å bli glemt og enkeltpersoners rett til å få sine personopplysninger overført til alternative tilbydere av tjenester. Det er også åpnet opp for at Datatilsynet kan gi bot til selskaper som ikke etterlever kravene.

Nyhetsbrev mai 2017

Av | Nyheter

Søke utsettelse på levering av skattemelding

Frist for å søke utsettelse på levering av skattemelding er 31.mai. Tidligere fikk man kun søke om 14 dagers utsettelse, dette er nå endret slik at alle selskap selv kan søke om 30 dagers utsettelse på leveringen. Søknaden sendes via altinn og skjema som skal benyttes er RF-1114.

 

Fradragsrett for investorer hos gründerbedrifter

Regjeringen foreslår en fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper. Personlige skatteytere som investerer på minst 30 000 kroner i bestemte type selskap og beholder aksjene i minst tre kalenderår, kan få rett til fradrag i alminnelig inntekt for samlet opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er en rekke vilkår som må være oppfylt, les mer: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2017/dokumenter/pdf/prop130.pdf. Ordningen vil gjelde fra og med 01.07.2017.

 

Ny individuell pensjonssparing

Regjeringen foreslår å innføre en ny individuell spareordning, som kan gi inntil kr 40.000 i fradragsbeløp. Kun uttak som vil bli beskattet som alminnelig inntekt, mens det droppes både trinnskatt og trygdeavgift. Det årlige sparebeløp økes til 40 000 kroner (mot 15 000 kroner).

I pensjonsspareordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende økes fradragsrammen fra 4 til 6 prosent av personinntekt fra næring.

Ordninger vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Nyhetsbrev april 2017

Av | Nyheter

Skattemeldingen 2016

04.04.2017 kom Skattemeldingen for 2016 (tidligere: selvangivelsen). Skatteytere må kontrollere opplysninger selv, da ansvaret for korrekt skattemeldingen i større grad er flyttet over på skatteyter ved «selv-deklarering». Nytt fra og med i år er at man kan rette opp i feil i løpet av de nærmeste 3 år (regnet fra 30.04.). Dvs. man trenger ikke å klage til Skatteetaten lengre, men kan rette opp eller oppgi glemt informasjon selv i skattemeldingen på Altinn.

 

Firmabil

Etter den nye SKD 3/17 fra Skattedirektorat fremkommer at det er mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk av varebil klasse 2. Det ble opprinnelig lagt til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret.  For nå i tilfeller, hvor det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

 

Hjemmekontor

Arbeidsmiljøloven sier at det ikke er tillatt med arbeid etter klokken 21 eller søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette oppleves som for lite fleksibelt, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Regjeringen foreslår en oppmykning i regelverket fra 1. juli dersom arbeidstaker selv tar initiativ til å begynne med kvelds- og søndagsarbeid.

Det er full fart her på kontoret om dagen og det går fort til frister både for skattemelding og årsregnskap. Vi minner om viktigheten av å levere bilag og regnskap til oss i så fort som mulig slik at vi kan rekker ferdigstillelse innen fristene.

 

 

Påsken er rett rundt hjørnet og vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig fin påskeferie!