Nyhetsbrev mai 2017

Av | Nyheter

Søke utsettelse på levering av skattemelding

Frist for å søke utsettelse på levering av skattemelding er 31.mai. Tidligere fikk man kun søke om 14 dagers utsettelse, dette er nå endret slik at alle selskap selv kan søke om 30 dagers utsettelse på leveringen. Søknaden sendes via altinn og skjema som skal benyttes er RF-1114.

 

Fradragsrett for investorer hos gründerbedrifter

Regjeringen foreslår en fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper. Personlige skatteytere som investerer på minst 30 000 kroner i bestemte type selskap og beholder aksjene i minst tre kalenderår, kan få rett til fradrag i alminnelig inntekt for samlet opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er en rekke vilkår som må være oppfylt, les mer: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2017/dokumenter/pdf/prop130.pdf. Ordningen vil gjelde fra og med 01.07.2017.

 

Ny individuell pensjonssparing

Regjeringen foreslår å innføre en ny individuell spareordning, som kan gi inntil kr 40.000 i fradragsbeløp. Kun uttak som vil bli beskattet som alminnelig inntekt, mens det droppes både trinnskatt og trygdeavgift. Det årlige sparebeløp økes til 40 000 kroner (mot 15 000 kroner).

I pensjonsspareordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende økes fradragsrammen fra 4 til 6 prosent av personinntekt fra næring.

Ordninger vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Nyhetsbrev april 2017

Av | Nyheter

Skattemeldingen 2016

04.04.2017 kom Skattemeldingen for 2016 (tidligere: selvangivelsen). Skatteytere må kontrollere opplysninger selv, da ansvaret for korrekt skattemeldingen i større grad er flyttet over på skatteyter ved «selv-deklarering». Nytt fra og med i år er at man kan rette opp i feil i løpet av de nærmeste 3 år (regnet fra 30.04.). Dvs. man trenger ikke å klage til Skatteetaten lengre, men kan rette opp eller oppgi glemt informasjon selv i skattemeldingen på Altinn.

 

Firmabil

Etter den nye SKD 3/17 fra Skattedirektorat fremkommer at det er mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk av varebil klasse 2. Det ble opprinnelig lagt til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret.  For nå i tilfeller, hvor det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

 

Hjemmekontor

Arbeidsmiljøloven sier at det ikke er tillatt med arbeid etter klokken 21 eller søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette oppleves som for lite fleksibelt, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Regjeringen foreslår en oppmykning i regelverket fra 1. juli dersom arbeidstaker selv tar initiativ til å begynne med kvelds- og søndagsarbeid.

Det er full fart her på kontoret om dagen og det går fort til frister både for skattemelding og årsregnskap. Vi minner om viktigheten av å levere bilag og regnskap til oss i så fort som mulig slik at vi kan rekker ferdigstillelse innen fristene.

 

 

Påsken er rett rundt hjørnet og vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig fin påskeferie!

 

MPR Revisjon AS får nytt organisasjonsnummer

Av | Nyheter

MPR Revisjon AS får nytt organisasjonsnummer på bakgrunn av endring i selskapsstrukturen

 

Vi vil informere om at vi har foretatt noen endringer i selskapsstrukturen som innebærer at vårt revisjonsselskap vil få nytt organisasjonsnummer og at det gamle organisasjonsnummeret slettes. Det er ingen endring på hvem som er eiere av revisjonsselskapet og det er heller ingen endring på ansatte og oppdragsansvarlige revisorer. Selskapsnavnet vårt kommer fortsatt til å være MPR Revisjon AS, forretningsadresse og postadresse kommer til å være uforandret, videre vil vi ha samme bankkontonummer som før.

Dere vil i den sammenheng få brev fra Brønnøysundregistrene hvor det fremkommer opplysninger om at det har skjedd endring av revisor. Dette gjelder da kun at vi som revisjonsselskap har fått nytt organisasjonsnummer, og siden dere er kunde av oss sender Brønnøysundregistrene brev til alle våre kunder om dette. Ved eventuelle spørsmål om dette er det bare å ta kontakt.

Ved spørsmål kan Ronald Magnussen eller Terje Brevik kontaktes.

Nyhetsbrev februar 2017

Av | Nyheter

Vi er nå godt i gang med 2017 og benytter anledningen til å  informere om noen aktuelle temaer.

Frister for årsregnskap og skattemelding (likningspapirer)

Frist for innsendelse av skattemelding (likningspapirer) er som tidligere år 31.mai. Nytt av året er at det påløper tvangsmulkt ved forsinket levering. Denne beløper seg til kr 525 kr pr dag uavhengig av om selskapet går med overskudd eller underskudd.

Frist for å vedta årsregnskapet er 30. juni og frist for innsendelse til Brønnøysundregisteret er 31.juli. For sen innsendelse av årsregnskapet medfører forsinkelsesgebyrer pr. uke årsregnskapet er forsinket.

Det er travle tider i bransjen om dagen så det er viktig å oversende materialet i god tid slik at vi kan rekke disse fristene.

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle selskaper som driver med salg av alkohol i Oslo må huske på fristen for innsendelse av omsetningsoppgave for alkohol. Fristen er 1. mars. Forsinket oppgave, uten søknad om utsettelse, medfører to prikker av Oslo Kommune.

 

Kassasystem

Fra 01.01.2017 gjelder Kassasystemforskriften som sier at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, må de bokføringspliktige først ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

 

Finansskatt på lønn

Fra 01.01.2017 ble det innført finansskatt. Selskaper som driver med finansielle aktiviteter (næringshovedområde K i SSB, gruppe nr. 64-66) og har ansatte, er pliktig til å betale finansskatt på lønn. Skattesats er 5 % og gjelder alle lønnsrelaterte ytelser (på lik linje som arbeidsgiveravgift). Det finnes unntak fra finansskatt: rene holdingsselskaper uten ansatte og selskaper hvor mer enn 70 % av samlet lønn knytter seg til MVA-pliktig aktiviteter. Selskaper som er omfattet av finansskatt på lønn er også pliktig til å betale 25 % inntektsskatt på sin alminnelig inntekt.

 

Ønsker du ytterligere informasjon om temaene beskrevet her, eller lurer på andre ting? Kontakt oss gjerne for en prat.

Nyhetsbrev desember 2016

Av | Nyheter

Året 2016 nærmer seg slutten og her får du en rask oversikt over noen temaer som er nyttige å kjenne til før nyttårsrakettene går i været

Skatteetaten gir nå større «bøter» ved for sen rapportering

Vi oppfordrer alle våre kunder til å overholde innleveringsfrister for bilag og annen dokumentasjon, slik at vi sammen kan sørge for at dere ikke blir rammet av tvangsmulkt.

Fra 1. januar 2017 trer Skatteforvaltningsloven i kraft. Dette innebærer endringer i form av innføring av tvangsmulkt («bøter») ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til skatteetaten. Dette vil omfatte blant annet aksjonærregisteroppgave, a-melding og mva-melding. Tvangsmulkten vil variere for ulike oppgaver. For selvangivelse og omsetningsoppgaver vil gebyret være på ½ rettsgebyr pr dag (kr 524) frem til opplysninger gis, for aksjonærregisteroppgaven vil tvangsmulkten ligge på 2 rettsgebyr pr dag (kr 2098). Maksgrensen er i begge tilfeller satt til 50 rettsgebyr (kr 54 250).

Forenklinger i aksjeloven

Aksjelovutvalget har fremmet forslag om å redusere kravet om minste aksjekapital fra kr 30 000 til kr 1. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har behov for hjelp med selskapsstrukturering og nye aksjeselskap. Vi har også en egen portal for registrering av nytt AS på hjemmesiden vår.

Det foreslås også å redusere oppbevaringstiden for selskapsdokumentasjon til 5 år.

 

Skatt 2017

I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget vedtatt flere endringer i næringsbeskatningen.  Selskapsskattesatsen skal reduseres til 24 % i 2017. Samtidig skal oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte økes slik at marginalskatten på utbytte forblir på dagens nivå. Skattefri bilgodtgjørelse reduseres til kr 3,50 per km. Fradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner økes til kr 30 000. Regjeringen foreslår å utvide Skattefunn-ordningen ytterligere, med økning av beløpsgrensen for både egenutført og innkjøpt FoU. I 2017 foreslås en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Det er også flere forslag til endringer, og vi ser frem til at skattereformen fortsetter i 2017.
Hvis dere vurderer å betale ut utbytte for 2016, så er det en skattemessig fordel for en personlig aksjonær å motta dette før nyttår. Det kan ordnes med at generalforsamlingen vedtar et tilleggsutbytte nå på tampen av året. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

 

Merverdiavgift

Fra januar 2017 gjelder nye regler for MVA. Ny MVA-melding er mer utfyllende og detaljert. Den viktigste nyheten er at importmoms skal rapporteres i MVA-melding (erstatter tollkreditt og dagsoppgjør fra speditør). Derfor er det viktig å ta vare på og levere tolldeklarasjoner til regnskapsfører, slik at MVA blir beregnet korrekt.

Ta kontakt med oss for spørsmål om rutiner og regler.

 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere
en trivelig jul og et riktig godt nytt år!

Nyhetsbrev – statsbudsjettet

Av | Nyheter

Regjeringen la rett før helgen frem forslag til statsbudsjett for 2017. Vi vil her trekke frem de endringene vi mener er viktigst for våre kunder og samarbeidspartnere.

Reduksjon av skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25% til 24%, denne endringen vil gjelde både for selskaper og privatpersoner.

Innføring av finansskatt

Det foreslås å innføre en finansskatt for foretak i finans- og forsikringsbransjen med ansatte. Finansskatten innføres i form av en ekstraskatt på 5% av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samtidig som skatten på alminnelig inntekt ikke reduseres til 24%, men holdes på 25%.

Avskrivninger

Ordningen med 10 % startavskrivning i anskaffelsesåret på driftsmidler i saldogruppe «d» avvikles.

Formuesbeskatning

Regjeringen foreslår å innføre 10% verdsettelsesrabatt av aksjer, grunnfondsbevis, andeler i verdipapirfond, andel av formue i deltakerlignet selskap og driftsmidler i 2017. Verdien av gjeld som tilordnes eiendelen reduseres også med 10%. Denne verdsettelsesrabatten vil kun gjelde for formueskattepliktige skattytere. Det legges opp til at denne satsen skal økes til 20% i 2018.

I dag er det allerede en rabatt ved verdsettelse av næringseiendom på 20%, det legges opp til å beholde denne rabatten i 2017.

Aksjesparekonto

Det foreslås en ordning hvor privatpersoner kan opprette en aksjesparekonto, denne kontoen kan benyttes til investeringer i børsnoterte selskaper og fond. Gevinster og tap ved realisasjoner av investeringer på denne kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen. Dette gjelder dog ikke for utbytte, det skal fortsatt skattlegges når det utbetales.

Økning av oppjusteringsfaktoren på utbytte

Det ble i 2016 innført ordning hvor man oppjusterte utbyttegrunnlaget med oppjusteringsfaktor på 1,15 før man beregnet skatten. Denne oppjusteringsfaktoren foreslås økt til 1,24 for 2017.

Oppjustering av trinnskattesatsene

Det ble i 2016 innført et trinnskattesystem skattesatsene i de ulike trinnene økes i 2017. Trinnene og satsene er foreslått som følgende:

–          Inntekt over 164 100kr skattlegges med 0,93%

–          Inntekt over 230 950kr skattlegges med 2,41%

–          Inntekt over 580 650kr skattlegges med 11,52%

–          Inntekt over 934 050kr skattlegges med 14,52%

Disse økningene i satsene for trinnskatten kombinert med reduksjon av skatt på alminnelig inntekt gir en reduksjon i marginal skattesats på 0,2%.

Avslutningsvis vil vi presisere at dette er forslag og at de kommende forhandlingene i Stortinget vil kunne gi endringer.

Frister

Av | Nyheter

Frister for levering av selvangivelse for selskaper er 31.05.2016.  Det kan søkes om utsettelse. For de som ikke har levert inn regnskap til revisjon bør dette gjøres. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss, slik at en får samkjørt dette. Frister for levering av regnskap til Brønnøysundregisteret er i år endret slik at frist er 31.07 og ikke 31.08 som tidligere år. Viktig at en får signert årsregnskap innen 30.06.2016 som er frist for avholdelse av generalforsamling samt få innsendt regnskap innen 31.07 for å unngå gebyrer.

Nyhetsbrev 3-2015 (Statsbudsjettet)

Av | Nyheter

Regjeringens statsbudsjett for 2016 ble lagt frem i dag og vi har da viet nyhetsbrevet til dette da det er mange endringer som påvirker både selskaper og personer. Listen over endringer nedenfor er ikke uttømmende, men de vi har ansett som viktigst og som vedrører skatt og avgifter for våre kunder.

Forslag til endring av skattesats for selskaper i fra 2016

Det er foreslått å endre skattesatsen fra 27 % til 25 % med virkning fra året 2016. En legger også opp til at denne videre skal reduseres til 22 % innen år 2018.

Fordring mot aksjonær og nærstående blir skattlagt som utbytte i fra 07.10.2015

Regjeringen foreslår at fordringer mot aksjonær og nærstående til aksjonær som gis etter 07.10.2015 skal skattlegges som utbytte. Det har vært stort fokus og brukt mye tid i fra skattemyndigheter på kontroll av fordringer mot aksjonær og som nå vil bli enklere å håndtere. Fordringer som er i henhold til lov og regler og tatt opp før 07.10.2015 følger avtalen videre. Dersom det gjøres endringer i låneavtalen (eksempelvis forlengelse eller mislighold) vil hele fordringen skattlegges som utbytte.

Endring av skattesats på alminnelig inntekt og innføring av trinnskatt

Det foreslås at toppskatt slik den har vært tidligere erstattes med en trinnskatt som beregnes på personinntekt. Det er lagt opp til fire trinn og hvor satser er foreslått som følgende:

  • Inntekt over NOK 158 800 skattlegges med 0,8 %
  • Inntekt over NOK 224 900 skattlegges med 1,6 %
  • Inntekt over NOK 565 400 skattlegges med 10,6 %
  • Inntekt over NOK 909 500 skattlegges med 13,6 %

Marginalskatten blir med dette forslaget på 46, 7 %

Endring på utbytteskatt for personlige aksjonærer

Pr i dag har utbytte til personlige aksjonærer blitt beskattet med 27 %. Det er nå foreslått at skatt på utbytte vil bli på 25 %, men at skatten beregnes ved at en multipliseres utbyttegrunnlaget med en oppjusteringsfaktor på 1,15. Dette betyr at ved et utbytte på NOK 100 000, vil den reelle skattesats før skjerming bli på 28,75 %. Det er lagt til grunn at dersom skatt på alminnelig inntekt blir redusert i årene fremover vil også oppjusteringsfaktoren øke.

Foreslåtte endringer innenfor mva området

Dagens mva sats på lav sats område foreslås øket fra 8 % til 10 %. Det er ellers ikke foreslått andre endringer i satser, men innen elektroniske nyhetstjenester vil det komme vesentlige endringer som ikke gås nærmere inn på her.

Nyhetsbrev 2-2015

Av | Nyheter

Frister for levering av ligningsdokumenter og årsregnskap

Frister for levering av ligningsdokumenter for selskaper år 2014 er 31.05.2015 og regnskapet skal godkjennes av ordinær generalforsamling innen 30.06.2015. Dersom en har behov for utsettelser på levering av ligning må en enten søke selv og hvor en da kan få godkjent 14 dager utsettelse eller ta kontakt med regnskapsfører eller revisor som har mulighet for å søke utsettelse på 10 % av sine kunder med 1 mnd. fra 31.05.  Regnskapet skal være godkjent gjennom generalforsamlingen innen 30.06 og må være innsendt til Br.registeret elektronisk innen 31.08.2015

 

Utbytte og ekstraordinært utbytte

Vi ser at det er noe usikkerhet rundt regler om utbytte og ekstraordinært utbytte. Etter endringen av aksjeloven 01.07.2013 kan selskap ta ut tilleggsutbytte gjennom ekstraordinær generalforsmaling basert på siste godkjente årsregnskap. Tilleggsutbytte kan baseres på tidligere godkjent regnskap helt frem til at neste års regnskap godkjennes. Dersom ett selskap ønsker å ta ut utbytte basert på resultat i regnskapsår som ikke ennå er avlagt, må dette gjøres på grunnlag av en revidert mellombalanse for dette året og godkjennes gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

 

MVA på kaffeautomater

Kaffeautomater som er plassert i kantine/spiserom gis det fullt fradrag for mva på anskaffelse og vedlikehold. Kaffeautomater som er plassert i andre deler på arbeidsplassen gis det ikke mva fradrag for. På kjøp av tilbehør som kaffe/te og annet til kaffemaskin gid det uavhengig av plassering ikke fradrag for mva.

 

Forsinkelsesgebyrer på for sent innsendt årsregnskap

Tidligere fikk selskap som ikke hadde sendt inn årsregnskap innen frist 31.08 brev om dette fra Br.registeret. I fra og med årsregnskapet 2013 har ikke Br.registeret sendt brev om dette men kun e-post basert på informasjon liggende i altinn. Dette har resultert i at mange ikke har vært klar over at regnskapet for 2013 ikke har vært innsendt. Det er derfor svært viktig at selskapet og styret som er ansvarlig for dette følger opp at årsregnskap er innsendt innenfor frist.

Verdivurderinger av selskaper og andre tjenester

MPR Rådgivning som er del av MPR Gruppen yter bistand til selskap med mange ulike økonomitjenester. Verdivurderinger til bruk ved kjøp/salg av aksjer eller selskaper gis nå til faste priser. Se gjerne vår hjemmeside for ytterligger informasjon.

Nyhetsbrev 1-2015

Av | Nyheter

A-ordningen

Det nærmer seg nå raskt frist for første innsendelse av lønn etter nye regler (A-ordningen) Fristen er 5. februar og det blir spennende å se erfaringen som gjøres av dette. Det nye er at lønn nå rapporteres etter kontantprinsippet og innen den 05. i påfølgende mnd. Eksempelvis all utbetalt lønn i januar 2015 skal rapporteres 05. februar. I tillegg til lønn skal også fravær, permisjoner, endring av lønn, endring av stillingsprosent etc. innrapporteres. Har dere spørsmål knyttet A-ordningen ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Årsavslutning 2014 og frister

Regnskap for 2014 avsluttes nå fortløpende og det er viktig at all informasjon og bilag som gjelder 2014 overleveres deres regnskapsfører slik at en slipper unødige forsinkelser. Frister for innlevering av likningsdokumenter for selskaper er 31.05 og årsregnskapet skal godkjennes og fastsettes innen 30.06. Frist for innlevering av regnskap til Br.regsiteret er 31.08. Husk at regnskapsfører og revisorer også tar ferie, slik at det viktig å være i god tid og følge de frister som dere har fått fra deres regnskapsfører/revisor for å sikre at det ikke påløper gebyrer.

Lån fra eiere til selskapet

Dersom det gjøres innskudd fra aksjonær til selskapet uten at det er formalisert. (Uformelle aksjonærinnskudd) har aksjonæren ikke krav på å kunne få dette utbetalt igjen fra selskapet. Dersom en foretar en slik utbetaling av formelle aksjonærinnskudd er dette å se på som utbytte og skattepliktig for aksjonæren. Dette betyr at aksjonærene da vil få en dobbeltbeskatning. Det er derfor svært viktig å tenke nøye igjennom hvordan innskudd fra aksjonær formaliseres og om det gjøres som lån eller endring av selskapets egenkapital.

Etablering av nytt AS

Det etableres stadig mange nye selskaper og det er svært viktig at en ved oppstart tenker nøye igjennom både valg av selskapsform, eierskap, aksjonæravtaler etc. MPR Gruppen har på sin hjemmeside www.mprg.no en egen side rundt dette «stifte as» og hvor en kan se nyttige tips. Vi gjør også hele prosessen ved stiftelse av nytt AS for deg for NOK 2 400. Vi kommer gjerne med gode råd til deg ved en slik prosess.